Er du veteran?

Deltakelse i internasjonale operasjoner har vært et sentralt element i Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk i hele etterkrigstiden. Det gjøres en prisverdig innsats av personell fra forsvars-, justis- og utenrikssektoren for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. 

Det nedlegges en vesentlig innsats for å ivareta nasjonale interesser i et mindre stabilt verdensbilde, hvor konflikter i andre verdensdeler kan få konsekvenser for oss – nasjonalt og regionalt. Politikerne har erkjent at det er nødvendig med oppfølgingsplaner på kommunalt nivå som ivaretar veteraner og deres familier i forbindelse med deltakelse i internasjonale operasjoner.

På bakgrunn av regjeringens handlingsplan (2013) og oppfølgingsplan (2014) har man iverksatt arbeidet med lokal plan for veteraner i Narvik.

Last ned Veteranplan 2018-2021 “I tjeneste for Norge - Narvik som bosted” (PDF, 5 MB)

Veteran - informasjon om tilbud til veteraner

Tildelingskontoret

Narvik kommunes tjenester forvaltes gjennom tildelingskontoret. De mottar henvendelser fra enkeltpersoner, fastleger, spesialist- helsetjenesten, og andre personer med forespørsler om  helsetjenester fra Narvik kommune.
De kan innvilge helsehjelp og oppfølging gjennom kommunens helsetjenester, samarbeidspartner, og kan gi veiledning om hvor adekvat helsehjelp og oppfølging kan gis for forskjellige livs- og helseutfordringer i de tilfeller hvor det er indikert.

På tildelingskontoret finnes kommunens veterankontakt. Veterankontakten skal være en kontaktperson og et bindeledd mellom kommunen og veteraner, andre kommuner, Forsvaret og aktuelle aktører. Videre er 
veterankontaktens oppgave å ha oversikt over kommunens tilbud til 
veteraner og deres familie, samt kunnskap om fagfeltet. Tildelingskontoret har et tett samarbeid med kommunepsykolog for vurdering av behov 
knyttet til psykiske helseutfordringer som grunnlag for tildeling av tjenester innenfor og utenfor kommunens egne helsetjenester.

Rus- og psykiatritjenesten (Rop)

Narvik kommunes enhet for rus og psykiatri tilbyr oppfølging, veiledning, og helsehjelp til veteraner i Narvik kommune som lider under forskjellige livsutfordringer, psykiske helseplager og rusproblemer. Disse helsetjenesten kan gis alene eller i samarbeid med andre helsetilbud – som behandling i spesialisthelsetjenesten.

Veterankontakt Narvik kommune

Trine Håvardsen, fasttelefon: 76 91 35 89
e-post: trine.havardsen@narvik.kommune.no

Tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester Narvik kommune
Telefon: 76 91 35 90, e-post: tildelingskontoret@narvik.kommune.no

Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.
 

Rus- og psykiatritjenesten (Rop)

Rus og psykisk helse: Ellen R Olsen, telefon 909 44 412

NAV-veiledning for veteraner

Gunn Strand, telefon: 62 02 35 18/907 03 355, e-post: gunn.strand@nav.no
Guri H. Johansen, telefon: 62 02 31 07/997 22 324, e-post: guri.hammervold.johansen@nav.no
Mette S. Pettersen, telefon: 62 02 31 57/404 92 115, e-post: mette.seland.pettersen@nav.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Telefon: 76 96 80 00, e-post: post@unn.no  

Legevakt Narvik

 (øyeblikkelig hjelp) Telefon: 116117

Harstad og Narvik familievernkontor   

Telefon: 466 15 650, e-post: harstad.narvik.familievernkontor@bufetat.no

Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) avd. Ofoten  
Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)    

Telefon: 22 69 56 50, e-post: post@siops.no    

Viken senter

Telefon:77 18 99 00, e-post: post@vikensenter.no    

Forsvarets veteransenter 

Telefon: 62 82 01 00, e-post: veteransenter@mil.no    

Administrativ foresatt avdeling (AFA)        

Hæren telefon: 800 895 20
Sjøforsvaret telefon: 800 87 850
Luftforsvaret telefon: 800 87 400

Veteran møter veteran 

Telefon: 936 99 455, e-post: lysell.kenneth@gmail.com

Kameratstøttetelefonen 

Telefon: 800 48 500

Hjemmesonen  

Telefon:903 61 461, e-post: caroaune@hjemmesonen.no

Forsvarets grønne linje 

Telefon: 800 304 45

Forsvarets åpne dør for veteraner

Telefon: 800 85 000