ART (Aggression Replacement Training) og familie-ART

Hva er ART?

Agression Replacement Training er en forskningsbasert metode for å hjelpe ungdommer til å bryte med aggresjon og vold ved å etablere alternative holdninger og ny atferd. 

Dette gjøres gjennom en systematisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. 

Familie-ART er et program der flere familier samles for å trene inn nye samhandlingsferdigheter og kjøres delvis parallelt med ART. ART trenes i 10 uker med 1 time per komponent hver uke, med 6-8 personer i hver gruppe.

Den sosiale ferdighetstreningen lærer deltakerne å tenke og handle trinnvis i gitte situasjoner, f.eks. å skulle gi et kompliment. Alle ferdighetene består av både kognitive elementer og utførelseselementer. De kognitive elementene er de som lærer elevene å tenke, eller ”boble” som man kaller det i ART-rollespill. Det er under boblingen elevene som oftest har best læringsutbytte, da man høyt og tydelig må si hva man tenker før man handler.

I sinnekontrolltreningen gjennomgår elevene et program der de trener på å gjenkjenne, kontrollere og dempe eget sinne. Treningene i sinnekontrolltrening er bygd opp rundt sinnekontrollsirkelen, og bygger på hverandre. Målet er at eleven skal kunne redusere aggressiv atferd ved trening i teknikker for økt selvkontroll under sinne.

Trening i moralsk resonnering har som mål å få deltakerne til å kunne vise og forstå empati. I moralsk resonneringstrening lærer deltakerne å diskutere, ta stilling til og begrunne vanskelige, aldersrelevante moralske dilemmaer.  

Mange barn som mest trenger støtte for sin atferdsendring hjemme får det i liten grad. Familie-ART er et program der flere familier samles for å trene inn nye samhandlingsferdigheter.

Treningen går over 10 kvelder og er bygd opp tilsvarende ART, med rollespill og vektlegging av positiv tilbakemeldinger. Gruppen består av 3-6 familier. Hensikten er å sette familien bedre i stand til å støtte de atferdsendringer som muliggjøres gjennom ART. Forskning viser at både barn, foreldre og familien samlet sett reduserer konfliktnivå og bedrer prososial samhandling. Det viser seg at utviklingen opprettholdes over lengre tid når familien involveres.

Ressursteamet ønsker å gjennomføre to Familie-ART grupper i året.  

 For mer informasjon kontakt Stine Villa Nerbø ART-instruktør, telefon: 900 27 633 eller sjekk Kort presentasjon av ART på forebygging.no for mer informasjon