Bofellesskap for eldre

Hva er bofellesskap?

Bofellesskap er et tilbud med både botilbud og heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Beboer får eget rom med eget bad, tilgang på felles kjøkken og stue. Arealene er tilpasset bevegelseshemmede. Det serveres felles måltider i fellesrom.

Hjelpen i boformen tildeles den enkelte ut i fra faglig og individuell vurdering.Det gis tjenester som personlig stell, helseoppfølging inkl medisiner, praktisk bistand til renhold, klesvask og tilrettelegging av måltider. Det fattes enkeltvedtak på tjenestetildelingen, slik som ved hjemmetjenester forøvrig. Det fattes eget vedtak om tildeling av bolig.

Bofellesskap har ikke tilsynslege, beboer benytter sin fastlege. Medisiner kommer på resepter og betales av beboer selv .  Frikort og transporttjeneste gjelder på bofellesskap som for hjemmeboende.

Vilkår for å få tildelt tjenester

Bofellesskap passer for de som har et hjelpebehov som er er uforutsigbart og som vanskelig kan tidfestes, de som har problemer med å orientere seg for tid og sted eller har så stor grad av utrygghet at de ikke kan være alene.

Bofellesskap egner seg ikke for personer med langtkommet demenssykdom som trenger skjermingstiltak eller ikke håndterer avtaler om å ikke forlate avdelingen uten tilsyn. Det passer heller ikke for brukere med store helseutfordringer som krever oppfølging av tilsynslege, omfattende sykepleieprosedyrer eller spesifikk kompetanse hos personalet.

Narvik kommunes tilbud om bofellesskap på :

Oscarsborg bo- og servicesenter

Besøksadresse: Dronningens gate 76,  8514 Narvik
Kontakt Oscarsborg bo- og servicesenter: telefon 76 91 30 70.

Ankenes Bo- Servicesenter

Besøksadresse: Krokbakken 5, 8520 Ankenes

Villa Solborg

Besøksadresse: Villa Solborg, Administrasjonsveien 8, 8514 Narvik

Hva koster det å bo i bofellesskap for eldre?

Hver tjenestemottaker betaler slik:

  • husleie etter eget vedtak
  • egenandel for hjemmetjenester etter vedtak på samme som hjemmeboende (her inngår hjelp til vask av privat tøy og innkjøp av dagligvarer).
  • abonnement på mat
  • abonnement på leie og vask av sengetøy og håndklær
  • egenandel for medisiner

Priser 2019

Husleie Oscarsborg bo- og servicesenter: inkl strøm, kabeltv, vask av fellesarealer kr. 5 280

Husleie Villa Solborg:   varierer fra rom etter størrelse, men husleien ligger mellom kr. 7 000-8 000

Husleie Ankenes Bo- Servicesenter: kr.  4 484 til kr 4 884 pr mnd avhengig av størrelse på rom.

Abonnement på mat kr 4 020  pr. mnd.
Abonnement på leie og vask av sengetøy/håndklær kr.1 100.
Egenandel for innkjøp av dagligvarer og vask av rom og bad følger hjemmehjelpsatser, dette er inntektsavhengig og informeres om i enkeltvedtaket.

Søk plass

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på bofellesskap
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.