Avlastning for eldre

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning?

Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Hvem kan får tilbud om avlastning?

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende.

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Narvik kommune tilbyr avlastning i institusjon ved Furumoen sykehjem/dagssenter og Ellas Minne Bo og rehabiliteringssenter, Bjerkvik.

Tjenesten er gratis

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Hvordan søker jeg?

Søk omsorgsstønad ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

3 uker fra søknad er mottatt. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klageadgang

Klage rettes til Tildelingskontoret i Narvik kommune. Klagefrist er 3 uker. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.