Samarbeidsavtale mellom Narvik kommune og Narvik demensforening - Aktivitetsvenn-prosjektet

Narvik kommune har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Narvik demensforening. Avtalen gjelder aktiviteter på våre sykehjem.

Vårt felles mål er å gi pasientene en rikere hverdag med fokus på aktiviteter, stimuli og opplevelser som gir bedre livskvalitet og glede.

Avtalepartene er kommunens fire sykehjem og Nasjonalforeningen Narvik demensforening. Avtalen om  'Aktivitetsvenn-prosjektet' innebærer at aktivitetsleder fra foreningen skal lede frivillige i aktiviteter på sykehjemmene og arrangere 2 årlige temakvelder. Det enkelte sykehjem skal stille disponible lokaler til aktivitetene og en kontaktperson som skal fungere som bindeledd mellom samarbeidspartene. Avtalen skal gjelde for 1 år av gangen.

Prosjektgruppa i Nasjonalforeningen Narvik demensforening er Anne-Lise Cristensen, Guri Indregard og Grete Kristiansen.