Begravelser og gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen narvik.kirken.no

Felles kirkekontor 

Alleen 10, 8516 Narvik 
Telefon: 917 57 811 
E-post: melding@narvik.kirken.no
narvik.kirken.no

Kirkevergen 

Telefon: 76 91 39 50 
E-post: kirkevergen@narvik.kommune.no

Dødsfall

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Arvingene må ta stilling til hvordan arven skal deles.

Det er mye som skal ordnes når en av våre nærmeste dør, og mye kan også virke vanskelig. Tingretten (Norges domstoler) vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram.

Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Departementet gir forskrifter om erklæringen.

Som nærmeste pårørende må du sørge for at dødsattesten blir sendt enten til Tingretten eller lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette.

Det er tingretten som styrer med skifte av dødsbo.

Alle har rett til fri grav, det er kirkelig fellesråd Kirkevergen her i Narvik som kan svare på spørsmål om grav, gravferd eller kremasjon.

Kirkevergen er lokal gravferdsmyndighet og har ansvar for gravplasser og gravferdstjenester for alle innbyggere i kommunen.

Gravferd

Gravferd, ved kistebegravelse eller kremasjon, skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom slik erklæring ikke foreligger, har loven bestemmelser om i hvilken rekkefølge avdødes nærmeste har rett til å sørge for gravferden. Ved uenighet treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden. Lenke til gravferdsblanketter

Spørsmål vedrørende gravferd og grav kan rettes til Kirkevergen i Narvik.

Kriterier

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det.

Pris

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Lover

Se hvem som regnes som avdødes nærmeste etterlatte i gravferdsloven § 9 annet ledd. 

Veiledning

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.
Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

 • fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon, osv. 
 • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde
 • ordne transport av kisten
 • ordne papirer til skifterett, politi, Nav, osv.
 • annonsere dødsfallet
 • trykke sanger, salmer og takkekort
 • ordne blomster, dekorasjoner, kranser
 • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
 • sørge for melding til og oppgjør med Nav
 • ordne med minnesamvær
 • ordne med urnenedsettelse
 • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors/symbol og gravlykt

Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av boligen med rydding og bortkjøring.

Klage

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Den som har ansvaret for gravferden, kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.