Barneverntjenesten i Narvik

Barnevernetjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Alarmtelefonen

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold? Ring alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!
Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt. Du kan være anonym dersom du ønsker det.    

Se også Alarmtelefon for mer informasjon

Vakttelefon

Vakttelefonen brukes utenom ordinær åpningstid og i helgene. 

Enheten har følgende tjenester innenfor temaet barnevern

Tverrfaglig veiledningsteam

Barneverntjenesten er med i TVT (tverrfaglig veiledningsteam) sammen med skole, barnehage, PPT og helsesøstertjenesten. Målet med teamet er at en tverrfaglig faggruppe sammen med foreldre skal kunne gi støtte og hjelp på et tidligst mulig omsorgsnivå.

Bekymring

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.

Melde fra til barnevernet- privatperson

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Last ned bekymringsmelding til barnevernet - Narvik kommune (PDF, 67 kB) (PDF, 201 kB)

Melding kan fylles ut på PC , - den skal da skrives ut og sendes Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik

Hvis du ønsker å snakke med noen først
Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til oss i barneverntjenesten i Narvik kommunen og diskutere saken anonymt.
Telefon: 76 91 34 16