Tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Hva kan du søke om?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

 • Det er viktig at du kontakter ergoterapitjenesten i kommunen slik at de kan beskrive behovet for tilpasning før du innhenter priser på det som skal tilpasses.
 • Hvis du har behov for arkitektbistand for å komme frem til gode løsninger kan også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning.

Ved søknad vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen.

Krav til søker

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om tilskudd til tilpasning

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Bekreftet kopi av siste års skattemelding (fås hos skatteetaten)
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Dokumentasjon på nødvendigheten av tilpasningen fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans

2. Send inn søknad

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten.

Hva skjer videre?

 

Boligkontoret behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Tilskudd under 40 000 kroner utbetales uten pant.

Ved tilskudd over 40 000 tar Lindorff AS pant i boligen på vegne av Narvik kommune, dersom du eier boligen selv. Lån nedbetales etter ordinære betingelser, mens tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år.

Dersom du har fått innvilget lån og tilskudd fra kommunen til tilpasning av boligen, står Lindorff AS for utbetaling, fakturering, purring, inkasso og besvarelse av generelle spørsmål.

Søknaden sendes/leveres:


Boligkontoret

Åpningstider og telefon tid - boligkontoret: 10:00 - 14:00 mandag til fredag

Besøksadresse: Navik rådhus, Kongens gate 45, 1. etasje. 

Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64,
8501 Narvik
E-post : postmottak@narvik.kommune.no Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Telefon: 76 91 35 93 / 76 91 35 89

Åpningstider og telefon tid - boligkontoret: 10:00 - 14:00 mandag til fredag

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:
•    hva du er uenig i
•    hvorfor du er uenig
•    hvilke endringer du ønsker
•    Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Send klagen til Narvik kommune, Boligkontoret, Postboks 64,8501 Narvik.

Dersom boligkontoret ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

Klageretten er omtalt i forvaltningslovens § 28.