Startlån til bolig

Hva tilbyr vi?

Startlån er et boliglån som kan hjelpe deg om du har problemer med å finansiere en bolig eller beholde den og ikke får tilstrekkelig lån gjennom ordinær bankvirksomhet.

Startlånet kan brukes til

 • kjøp av bolig
 • refinansiering av lån
 • nødvendig tilpasning/utbedring av boligen

Hvem kan få tilbudet?

 • funksjonshemmede
 • enslige forsørgere
 • økonomisk vanskeligstilte
 • barnefamilier
 • flyktninger
 • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Vi prioriterer innbyggere i Narvik kommune.

For å få startlån må boligen

 • ligge i Narvik kommune
 • være registrert som helårsbolig
 • være av nøktern standard og pris i forhold til området
 • egnet for husholdningens størrelse og behov

Du må

 • ha langvarige boligetableringsproblemer
 • selv bo i boligen
 • ha fylt 18 år
 • ha søkt lån i privat bank. Et skriftlig lånetilbud med lånebetingelser, eller et skriftlig avslag fra banken må sendes med søknaden.
 • gi korrekte opplysninger i søknaden

Les retningslinjer for startlån i Narvik kommune (PDF, 50 kB)

Ved fullfinansiering skal vi godkjenne boligen før budgivning. Kommunen gir ikke startlån til kjøp av bolig med utleiedel. Dersom boligen fraflyttes eller selges, skal startlånet innfris. Hele eller deler av boligen kan ikke leies ut i låneperioden uten samtykke fra Narvik kommunes boligkontor.

Inntekt og betalingsevne

Du må ha inntekt og evne til å betjene lånet og andre faste utgifter. Vi vurderer søknaden ut fra husstandens samlede økonomi. I spesielle tilfeller kan deler av midlertidig inntekt fra eksempelvis Nav medregnes i vurderingen.

Forhåndsgodkjenning av startlån

Du kan søke om lån selv om du ikke ennå har funnet en bolig du vil kjøpe. Forhåndsgodkjenningen av startlånet er gyldig i tre måneder fra vedtaksdatoen og godkjenningen kan forlenges.

Slik søker du

Søknaden sendes elektronisk Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Hva skjer videre med din søknad?

Normal behandlingstid er 2 - 3 uker Det kan i perioder forekomme lenger behandlingstid!

Husk! Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Kontakt oss:

Det  oppfordres til digital kommunikasjon via søknadsportalen.

Telefon: 41 29 93 16
Telefontid:  mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Hva koster det?

Det er kostnadsfritt og søke, men ved opprettelse av lån inkluderes et etableringsgebyr i lånet.

Rente- og avdragsvilkår

Du kan velge mellom fast og flytende rente. Vi legger til 0,25 % på Husbankens lånerente til dekning av administrative kostnader. 

Se gjeldende rentetilbud på husbanken.no


Hvis du kan dokumentere inntektsøkning eller reduksjon i utgifter i løpet av de neste årene, kan du få avdragsfrihet i en kort periode.

Startlån gis som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid fordelt på månedlige terminer. For de mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan det i spesielle tilfeller gis en nedbetalingstid på inntil 50 år.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig
 • hvilke endringer du ønsker

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Send klagen til

Sendes elektronisk i søknadssystem for Startlån og tilskudd på Husbanken.no

Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64,
8501 Narvik

Dersom boligavdelingen ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

Lovhenvisning

Vedtaket er fattet etter forskrift om startlån
Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2
Klageretten er omtalt i forvaltningslovens § 28
Du har rett til å se dokumentene i saken etter §§ 18 og 19 i forvaltningsloven