Kommunal planlegging

Planbeskrivelsens forside med byvåpen - Klikk for stort bilde

Kommunen har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan) . I sin planlegging hensyntar kommunen også  de retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen.

Departement, fylkesmannen og fylkeskommunen skal sikre at viktige nasjonale og regionale hensyn kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene.

Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.

Forslag til kommuneplaner og reguleringsplaner  legges ut til offentlig ettersyn og høringsfristen er minimum 6 uker. Ved offentlig ettersyn får reguleringsplaner som er i tråd med kommuneplan eller kommunedelplan normalt en enklere behandling enn reguleringsplanforslag der arealbruken ikke er avklart i overordna plan. Normalt skal det skal det  foreligge nye og tungtveiende grunner for å fremme innsigelse til planforslag som er i tråd med overordna plan.

Sist endret 09.08.2016


Narvik kommune har med hjemmel i lov om stadnamn, § 5 og 9 gjort vedtak på skrivemåte til følgende samiske stedsnavn:

Samiske stedsnavn:
 
Narvik by:  Áhkánjárgá   
Bjerkvik tettsted: Rahkka 
Beisfjord tettsted Ušmá 
Fagernes tettsted/bydel: Čoalbmi 
Ankenes tettsted: Oŋká
Vidrek bygd: Vierák 
Geisvik grend: Geiskaluokta

 

Vedtakene er i samsvar med tilråding fra Sametingets stedsnavntjeneste.

Etter § 10, første ledd i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av offentlige organer og lokale foreninger og organisasjoner med særlig tilknytting til de vedtatte navna.

Etter § 28 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kan vedtak knyttet til stedsnavnlovens § 9 påklages. Det gjelder spørsmålet om grunnlaget for å ta i offentlig bruk samisk stedsnavn på de aktuelle stedene.

Klagefrist er 3. desember 2016.
Klagen må begrunnes. 
Klagen  sendes Narvik kommune, Areal-og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik                   
eller som e-
post til: postmottak@narvik.kommune.no   

For spørsmål: Ta kontaket med Olaf Schaug-Pettersen, tlf 76 91 35 22 i telefontiden mandag, onsdag, fredag kl. 1200-1530. eller i e-post til  olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no

                                              

Sakens dokumenter og bystyrets behandling av saken finner du her:
Arkivsak 14/1509: Samiske stedsnavn. 

                                                                  

Kommunens webkart
Kontaktinformasjon  Enhet Areal- og samfunnsutvikling

Timebestilling
BESTILL TIME FOR VEILEDNING


Mer informasjon om bestiling av veiledningstime

Åpningstid

Besøkstid  kl. 0900 - 1400
mandag, onsdag og fredag

Mer informasjon om åpningstid

Telefon:
Besøksadresse: Adresse:Telefaks:
E-post:
Enhetsleder: Telefon:

76 91 35 00
Teknisk rådhus, Brannbakken 1, 3. etg.
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik
76 91 35 01
postmottak@narvik.kommune.no
Marianne Dobak Kvensjø
76 91 35 19 / 934 27 786

Fagområder og tjenester i enheten  Areal- og samfunnsutvikling er:
 
Plan- og byggesak
Arealplansaker og reguleringssaker. Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til loven. Boligseksjonering, som også omfatter deling av fast eiendom.
Miljø- og forurensningssaker etter Forurensingsloven og forurensingsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe* og skal i den forbindelse saksbehandle søknader og stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidende.  

* pe - personekvivalent - den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn på 60 g O/døgn.
 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.

 
Kart og oppmåling

Fradeling og oppmåling av tomter. Eiendomsinformasjon.
Karttjenester, herunder grunnkart, eiendomskart og adressekart. Kommunens karttjeneste på nett - webkartet - er under stadig utvikling og nå tilbys blant annet nye oppdaterte kart og flyfoto over Øyjord og alle tettstedene i kommunen. I 2013 er det lagt ut nye kart og flybilder for Narvik by, Ankenes og Håkvik. 

Eiendomsskattekontoret  ivaretar utligning og utsending av eiendomsskatt til eiere av tomt, bolig, fritidseiendom eller næringsbygg i samsvar med årlig eiendomsskattetakst.
Webkartet på kommunes nettside inneholder detaljert informasjon om vedtatte arealplaner

For å gjøre det enklere for publikum å motta veiledning i saker innenfor enhetens tjenesteområder tilbyr enhet Areal- og samfunnsutvikling timebestilling for sine tjenester. Publikum kan nå  bestille time via internett ut fra det behovet de har. 

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene på en slik måte at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering.

I portalen finner du informasjon om planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommunedelplaner, temaplaner og reguleringsplaner.

Gå til portalen PLANER

Rombak kryssingsspor

Reguleringsendring for Rombak kryssingsspor – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik Bystyre den 5.3.2015, sak 021/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til 
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket 
utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Dialogmøter februar 29015

Fagavdelingen ivaretar areal- og samfunnsplanlegging og saksbehandler alle typer bygge- og delingssaker og private reguleringssaker. Videre utfører fagavdelingen kvalitetskontroll av byggevirksomheten og fører tilsyn med at Plan- og bygningsloven følges. Til fagavdelingen ligger også saksbehandling etter Forurensningsloven. Areal- og samfunnsutvikling er kommunens forurensnigsmyndiget og ivareat også ansvaret for naturforvaltning i et samarbeid med Landbrukskontoret.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS