Veiledningstime

For å gjøre det enklere for publikum å motta veiledning i saker innenfor enhetens tjenesteområder tilbyr enhet Areal- og samfunnsutvikling timebestilling for sine tjenester. Publikum kan nå  bestille time via internett ut fra det behovet de har. 
Veiledningstime 

Veiledningstime må bestilles senest 2 dager før ønsket dag.  Saksbehandlerene er tilgjengelige for veiledningstime mandager, onsdager og fredager:

BESTILL TIME FOR VEILEDNING

Åpningstid:

Tjenestene i Areal- og samfunnsutvikling har fra 1. september 2016 gjeldende åpningstid: 
kl. 10.00 - 14.00 mandag-fredag.

Saksbehandlerene har åpne telefoner så fremst de ikke er opptatt med veiledning eller møter. 

Tirsdag eller torsdag er kontoret stengt for publikum. Det vil ikke være anledning for timebestilling tirsdag og torsdag. Ønsker du kontakt med med enheten disse dagene kommunisere du pr. e-post eller i elektronisk kontaktskjema:

Din henvendelse vil da bli videreformidlet til korrekt saksbehandler.

Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på.  En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

I Narvik kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Narvik bystyre har i sitt møte den 17.11.2016 sak 097/16 vedtatt endringer i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» med virkning fra og med 01.01.17.

Kommuneplanens arealdel.jpg

Fagansvarlig for Kart- og oppmålingstjenestene er Steinar Langnes. Fagavdelingen har ansvar for kommunes kartbaser, det digitale planregisteret og webkartet. Avdelingen behandler saker om steds- og gatenavn og tildeling av adresser. Fagavdelingen utfører tomte- og eiendomsmåling og har ansvar for Matrikkel (eiendoms- adresse- og bygningsregister), grunneierfunksjoner og eiendomsskatt.

Fagavdelingens ansatte

Mer informasjon:  Begrenset åpningstid 

BESTILL TIME FOR VEILEDNING

Merk: Timebestilling må gjøres senest to dager i forkant av ønsket dag. Disponible dager er mandag, onsdag og fredag.

Kontorene i fagavdeling Kart og oppmåling har følgende åpningstid for publikum:

Mandag til fredag
Saksbehandlerne har åpne telefoner så fremst de ikke er opptatt med veiledning eller møter. 
Besøkstid  kl. 10.00- 14.00. 

Tirsdag og torsdag 
På tirsdager og torsdager vil  saksbehandlerne ikke ha åpne telefoner. Kontorene er stengt for publikum. 

Fagansvarlig: Steinar Langnes,
e-post steinar.langnes@narvik.kommune.no,  
Tlf. 76 91 35 24 / 992 78 191

Telefon:
Besøksadresse: Adresse:Telefaks:
E-post:
Enhetsleder: Telefon:

76 91 35 00
 Narvik Rådhus 1. etasje
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik
76 91 35 01
postmottak@narvik.kommune.no
Marianne Dobak Kvensjø
76 91 35 19 / 934 27 786

HRS.png

Narvik kommune har i bystyremøte 24/15 fattet følgende vedtak om enerett:

Narvik kommune tildeler Hålogaland ressursselskap IKS (HRS) enerett til innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune fra og med 1.1.2016.

I den forbindelse vil all kontakt angående renovasjon fra 1.1.16 håndteres av HRS.

Spørsmål vedrørende

 • Ikke tømt avfall
 • Tømmetidspunkter / tømmekalender
 • Bytte av skadede dunker
 • Spørsmål ang returpunkt
 • Utlevering av bioposer
 • Oppretting / endring av avtaler
 • Søknad om hjelp til dunk (gjøres skriftlig)
 • Søknad om fritak (gjøres skriftlig)
 • Spørsmål om renovasjonsgebyr

skal rettes til HRS Husholdning på tlf. nr 76 92 20 00, eventuelt driftsleder tlf. 905 09 604. 

For mer informasjon; se HRS' hjemmesiden www.hrs.no.

Det vil i første omgang ikke gjøres endringer i tømmedager. For deg som innbygger vil det ikke merkes forskjell da det er de samme ansatte og biler som utfører innsamlingen av husholdningsavfall.

 

Felling av trær på egen eiendom
I de fleste tilfeller har du råderett over trær på egen eiendom, men det fins unntak:

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer.

Ønsker du å fradele en eller flere parseller fra en eksisterende grunneiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Kartverket Bodø ved fylkeskartsjefen har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd. Vedtaket omfatter retting av skrivemåte og retting av plassering av allerede eksisterende stedsnavn. Vedtaket omfatter følgende navn:

Skallvatnet, Karenvatnet, Skjomneset, Mørkhola, Leirvika, Harhausen,
Harhausvatnet.

Vedtaket omfatter også følgende lokalnavn på Vidrek:
Himmelhågen, Finngamneset, Mosshågen, Vargemyra, Ner-Kråbakkan,
Kvitberget, Erikviktuva, Øver-Kråbakkan, Hammarstorhågen.

Narvik kommune v/ enhetsleder for Areal- og samfunnsutvikling har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd på følgende navn:

(Navn i tabell)
Bydel: Furumoen
Adresse/vei: Harhausveien
  Krøkebærsletta
(Elvegård, Skjomen)


Vedtakene kan påklages av lokale organisasjoner og foreninger med tilknytting til navnene. Klagefrist er 12. september 2015, (3 uker etter kunngjøring 22. august 2015). Klage bør begrunnes og skal sendes til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen hos Kart- og oppmålingsavdelingen. 

Alle eiendommer takseres

Taksering hvert 10. år Fra og med 2010 ble alle eiendommer i Narvik kommune taksert og skattlagt. Alle eiendommer utenfor bymessige strøk ble i 2010 taksert for første gang, og øvrige eiendommer ble retaksert. Retaksering skjer normalt hvert 10. år (alminnelige retaksering).
Omtaksering i 10-års perioden Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige retakseringer foretar en justering av taksten for enkelteiendommer. Kriteriene for omtaksering er:

 • Det har foregått deling av eiendommen
 • Bygninger på eiendommen er revet eller brent
 • Det er oppført nye bygninger eller tilbygg på eiendommen
 • Det har skjedd andre endringer som har endret verdien av eiendommen

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Takstutvalget har i 2010 vedtatt Rammer og retningslinjer for taksering. Se:

måling_i_forbindelse_med_taksering_av_eiendommer.jpg

Regler for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten i Narvik kommune er vedtatt av Narvik bystyre 24. september 2009.

Alle boligbygg, fritidsboliger og eierseksjoner til denne bruk tildeles ett  bunnfradrag. 

Boligbygg som inneholder mer enn en boenhet kan tilordnes flere bunnfradrag. Eier må da melde forholdet inn til eiendomsskattekontoret på fastsatt skjema, se vedlagt skjema som skal benyttes.
Reglene inneholder bestemmelser om hvilke boligbygg/boliger som har rett til  bunnfradrag, avgrensing av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer bunnfradrag, arealberegningsmetode, i hvilke tilfeller det kan tilordnes flere bunnfradrag og om klageadgangen.

Se: 

KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du enkelt  lage KID-nummer selv. Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder.
 

KID-nummer for betaling av skatt kan du generere  selv på skatteetaten.no

KID-nummer kan du også få ved henvendelse til Kemneren i Narvik
på tlf. 76 91 22 40. Kemneren har telefontid 10.00-14.00.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS