Byggesak

Byggesak omfatter all saksbehandling av tiltak etter Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Fullstendige byggeregler finnes på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Følgende forskrifter gjelder: (Lenker til lovdata)

Det skilles mellom:

  • Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens kap. 20.
  • Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4 .

Når søknad og tillatelse kreves skal prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i lovens kapittel 22 og 23. Noen tiltak krever søknad og tillatelse men kan forestås av tiltakshaver selv. Disse tiltakene er spesifisert i lovens § 20-2.

 

Forhåndskonferanse
Plan- og bygningslovens § 21-1 og byggesaksforskriftens § 6.1. inneholder bestemmelser om forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer kan avholdes for nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket som det skal søkes om. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene. Konferanse skal avholdes før innsending av søknad eller melding dersom tiltakshaver krever det eller kommunen foreslår det, og senest 2 uker etter den dato tiltakshaver har fremmet krav om det.

Samsvar med gjeldende planer
Omsøkte tiltak må være i samsvar med gjeldende planer og reguleringsvedtak i kommunen. Informasjon om gjeldende planer for område som berøres av det aktuelle tiltaket kan fås hos plan- og byggesaksavdelingen. For private reguleringsforslag vises til plan- og bygningslovens § 12-3.

Kommunal godkjenning for ansvarsrett
Ansvarsrett (lokal godkjenning) gis av kommunen etter søknad. Ansvarsrett tildeles på bakgrunn av en helhetsvurdering av foretakets organisasjon, styringssystem, faglig ledelse, pålitelighet og dugelighet. Formålet med godkjenning for ansvarsrett er å sikre at byggverk blir av god kvalitet. Kvalifikasjonene skal vurderes opp mot det tiltak eller den oppgaven det søkes om ansvarsrett for, og de skal ikke stilles strengere krav enn det tiltaket eller oppgaven krever. Ansvarsrett er en del av søknad om byggetillatelse. Byggesaksforskriften inneholder bestemmelser om hvilke krav de ansvarlige må oppfylle, herunder: - ansvarlig tiltakshaver - ansvarlig søker - ansvarlig prosjekterende - ansvarlig utførende - ansvarlig kontrollerende

For detaljert veiledning vedrørende den kommunale godkjenningen for ansvarsrett vises det til Veiledning på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet som utfyller pbl § 23 om ansvar.

 

For å kunne melde en byggesak til behandling må det leveres søknad/melding på standard skjema. På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan søker enkelt fylle ut byggesøknad på nett som sendes elektronisk til kommunen. Søknaden vil også være lagret for senere bruk, eller kan om ønskelig skrives ut i papirformat.

Dersom papirsøknad velges kan alle skjemaer og blanketter skrives ut i papirformat fra nettsida til direktoratet for byggkvalitet.

Servicetorget kan hjelper deg med utskrift av blankettene, om nødvendig svarer deg eller videresender spørsmålet til en saksbehandler eller en fagperson. Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mellom
kl. 10.00 -14.00 Telefon: 76 91 35 00  

Servicetorget
Narvik Rådhus 1. etasje
Kongens gate 45, 8514
Sentralbord: +47 76 91 20 00

Tegninger og planer som skal følge søknaden er:

  • Situasjonsplan
  • Plantegning
  • Snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS