Byggesak

Bestill time for veiledning - Areal- og samfunnsutvikling

Generelle henvendelser til areal- og samfunnsututvikling skal gjøres til servicetorget i 1. etasje i Narvik Rådhus. 

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos areal- og samfunnsutvikling gjøres dette ved timebestilling. 

Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mellom kl. 10.00 -14.00 Telefon: 76 91 35 00  

Gjelder din henvendelse Kart eller Plansak: Send e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Gjelder din henvendelse Forhåndskonferanse (konsulenter, næringsliv):
Bestill forhåndskonferanse i  e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Velg tjenesteområde og bestill time for veiledning

 

Besøksadresse 
Narvik rådhus (servicetorget)
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Postadresse
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik

Enhetsleder
Marianne Dobak Kvensjø
+47 76 91 35 19 / +47 934 27 786

Fagområder og tjenester i enheten  Areal- og samfunnsutvikling er:

Plan- og byggesak
Arealplansaker og reguleringssaker. Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til loven. Boligseksjonering, som også omfatter deling av fast eiendom.
Miljø- og forurensningssaker etter Forurensingsloven og forurensingsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe* og skal i den forbindelse saksbehandle søknader og stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidende.  

* pe - personekvivalent - den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn på 60 g O/døgn. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.

Kart og oppmåling
Fradeling og oppmåling av tomter. Eiendomsinformasjon.
Karttjenester, herunder grunnkart, eiendomskart og adressekart. Kommunens karttjeneste på nett - webkartet - er under stadig utvikling og nå tilbys blant annet nye oppdaterte kart og flyfoto over Øyjord og alle tettstedene i kommunen. I 2013 er det lagt ut nye kart og flybilder for Narvik by, Ankenes og Håkvik. 

Eiendomsskattekontoret  ivaretar utligning og utsending av eiendomsskatt til eiere av tomt, bolig, fritidseiendom eller næringsbygg i samsvar med årlig eiendomsskattetakst.

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Bruk blankettene du finner her på dibk.no  (Direktoratet for byggkvalitet) eller les mer om Narbovarsel

Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Søknadspakken.jpg

Søknadspakke-portalen  er for deg som skal søke om byggetillatelse etter plan og bygningsloven § 20-1 uten ansvarsrett. Her finner du informasjon og alle nødvendige søkandsskjemer for søknadspliktige tiltak hvor man selv kan søke og utføre byggearbeidene.  

Her finner du informasjon om Byggekostnad. I menyen til høyre finner du eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. 

 

Ballangen kommune overtar all saksbehandling av konsesjonssaker for Narvik kommune fra 1. oktober 2017. Ordningen gjelder også for "egenerklæring om konsesjonsfrihet", skjema som ofte benyttes ved salg/kjøp av eiendommer. Skjema kan sendes pr. e-post til post@ballangen.kommune.no eller som ordinær post til Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 Ballangen.

Veiledning med reglement for graving i offentlig kommunal veg

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og/eller andre finansieringsinstitusjoner.
 
Narvik kommune kan tilby Startlån (topp- eller fullfinansiering), samt tilskudd til etablering og tilpasning av boligen.
 

Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan man søke Husbanken gjennom kommunen om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Merk: Enkelte av lenkene under "Eksterne linker" i høyre marg fungerer ikke, men da vil tilsvarende lenke være å finne under "Lokale lenker".

Ønsker du å fradele en eller flere parseller fra en eksisterende grunneiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke.


Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven for øvrig, herunder tekniske krav til brannsikkerhet og andre krav i gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Vær derfor oppmerksom på at unntakene fra søknadsplikt ikke gjelder dispensasjon. Selv om et tiltak kan iverksettes uten søknad om byggetillatelse må det likevel søkes om dispensasjon dersom tiltaket f.eks. er i strid med kommunale planer, eller tiltaket skal utføres i byggeforbudssonen i hundremetersbeltet langs sjøen.
Det kan dessuten være fastsatt andre avstands- og høyderegler i planer. Et annet eksempel kan være at byggverket som skal oppføres gjør at tomten får høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt i planer, da er det  kravene i vedtatt plan som gjelder. Tiltaket kan i slike tilfeller ikke iverksettes før dispensasjon er innvilget.

Skal du bygge trenger du i de fleste tilfeller å søke om tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. 
 

Illustrasjon_lovparagraf

HVA ER FORVALTNINGSLOVEN ?
Forvaltningsloven er en overordnet lov som gjelder all offentlig myndighetsutøvelse og saksbehandling.

Hovedformålet med forvaltningsloven er å styrke rettssikkerheten og verne borgerne mot uheldige og uriktige avgjørelser, bl.a. ved å sikre at sakene blir grundig og objektivt utredet, og at partene får gjøre sine synspunkter gjeldende. Loven har dessuten til formål å gjøre avgjørelsene riktigere og bedre ut fra bredere samfunnsbetraktninger.

Nedenfor finner du et utvalg av bestemmelser i Forvaltningsloven med kommentarer, spesielt aktuelt for en byggesak. Den komplette lovteksten vil du kunne finne ved å gå inn på www.lovdata.no.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS