Bygging - Byggesak og gravemelding

Skal du bygge trenger du i de fleste tilfeller å søke om tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. 
 

 

Timebestilling hos Areal- og samfunnsutvikling i sommer

Med bakgrunn i ferieavvikling på enheten vil bestilling av veiledning hos Areal- og samfunnsutvikling ikke være tilgjengelig i uke 30.

Fra uke 28 og til og med uke 31 vil enhet ha begrenset kapasitet med bakgrunn i ferieavvikling, dette kan medføre at man kan oppleve noe lenger ventetid enn normalt for å få time til veiledning. 

Kontaktinformasjon  Enhet Areal- og samfunnsutvikling

Timebestilling
BESTILL TIME FOR VEILEDNING


Mer informasjon om bestilling av veiledningstime

Åpningstid

Besøkstid  kl. 0900 - 1400
mandag, onsdag og fredag

Mer informasjon om åpningstid

Telefon:
Besøksadresse: Adresse:Telefaks:
E-post:
Enhetsleder: Telefon:

76 91 35 00
Teknisk rådhus, Brannbakken 1, 3. etg.
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik
76 91 35 01
postmottak@narvik.kommune.no
Marianne Dobak Kvensjø
76 91 35 19 / 934 27 786

 

 

 

 

 

Timebestilling må gjøres senest to dager i forkant av ønsket dag.

Arealplansaker og reguleringssaker. Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til loven. Boligseksjonering, som også omfatter deling av fast eiendom.

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene på en slik måte at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og/eller andre finansieringsinstitusjoner.
 
Narvik kommune kan tilby Startlån (topp- eller fullfinansiering), samt tilskudd til etablering og tilpasning av boligen.
 

Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan man søke Husbanken gjennom kommunen om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Merk: Enkelte av lenkene under "Eksterne linker" i høyre marg fungerer ikke, men da vil tilsvarende lenke være å finne under "Lokale lenker".

Her finner du informasjon om Byggekostnad. I menyen til høyre finner du eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. 

 

Innlevering av gravemelding/søknad om graving 
Søknad leveres Narvik VANN KF eller sendes på mail til: postmottak@narvikvann.no. Innlevering kan også gjøres i postkasse 1. etasje, Teknisk rådhus alle hverdager mellom  kl 08.00 og 15.30.
Narvik VANN KF koordinerer saksbehandlingen og gir veiledning til søker. 
 

 

Ønsker du å fradele en eller flere parseller fra en eksisterende grunneiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke.


Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven for øvrig, herunder tekniske krav til brannsikkerhet og andre krav i gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Vær derfor oppmerksom på at unntakene fra søknadsplikt ikke gjelder dispensasjon. Selv om et tiltak kan iverksettes uten søknad om byggetillatelse må det likevel søkes om dispensasjon dersom tiltaket f.eks. er i strid med kommunale planer, eller tiltaket skal utføres i byggeforbudssonen i hundremetersbeltet langs sjøen.
Det kan dessuten være fastsatt andre avstands- og høyderegler i planer. Et annet eksempel kan være at byggverket som skal oppføres gjør at tomten får høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt i planer, da er det  kravene i vedtatt plan som gjelder. Tiltaket kan i slike tilfeller ikke iverksettes før dispensasjon er innvilget.

Søknadspakken.jpg

Søknadspakke-portalen  er for deg som skal søke om byggetillatelse etter plan og bygningsloven § 20-1 uten ansvarsrett. Her finner du informasjon og alle nødvendige søkandsskjemer for søknadspliktige tiltak hvor man selv kan søke og utføre byggearbeidene.  

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS