Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget fastsetter hvert år en makspris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlig eller privat.

Matpenger kan komme i tillegg til maksprisen. Det er den enkelte barnehage som bestemmer beløpet på matpengene. 

 

Makspris fra 01.01.2018

Fra 1. januar 2018 er maksprisen for barnehageplass 2910 kroner per måned og totalt 32 010 per år.

Foreldrebetaling betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri.

For redusert plass i barnehage gis tilsvarende redusert foreldrebetaling, pluss et tillegg på ti prosent i forhold til ordinær pris.  

Moderasjonsordninger

Det finnes moderasjonsordninger for søsken og for husholdninger med lav inntekt.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal du få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen gis uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Forutsetningen er at barna har samme bostedsadresse.

For barn nummer 2 er foreldrebetalingen 70 prosent av det første barnet. For barn nummer tre og flere, er foreldrebetalingen 50 prosent av det første barnet. 

Husholdninger med lav inntekt

Hvis maksprisen for barnehageplass utgjør mer enn 6 av den samlede inntekten til husholdningen, kan foresatte søke om redusert foreldrebetaling.

Fra 01.08.17 er inntekstgrensen 500 500.

Husholdninger som har samlet skattepliktig kapital- og personinntekt under dette beløpet har krav på reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen er søknadsbasert og foresatte må søke for å få reduksjon.

For husholdninger som har samlet inntekt under et gitt beløp har også rett til 20 timer gratis oppholdstid for 3-,
4- og 5-åringer i barnehage. Ordningen er søknadsbasert og foresatte må søke for å få gratis kjernetid.

Fra 01.08.17 er inntektsgrensen 428 000.

Familier som har behov for å få vurdert økonomisk hjelp til barnehageplass ut over redusert foreldrebetaling bes ta kontakt med NAV Narvik.

Søknad om redusert foreldrebetaling
Husholdninger med lav inntekt må søke om redusert foreldrebetaling

Søknaden må inneholde informasjon om hver forelder/foresatt/samboer/partner i husholdningen. Det er den samlede skattepliktige kapital- og personinntekt som legges til grunn. 

Reduksjon i foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at fullstendig søknad er innsendt. Søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Det kan søkes om moderasjon gjennom hele året. For å være garantert reduksjon fra oppstart av nytt barnehageår i august må det søkes innen 1. juni. 

Dokumentasjonskrav

I søknaden må husholdningens inntekter dokumenteres. Dette gjøres normalt med kopi av selvangivelse fra foregående år. Dersom søkere har annen skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke framkommer av selvangivelsen er søkere pliktige til å opplyse om dette.

Det må sendes inn dokumentasjon for alle i husholdningen, inkludert foreldre, samboere, partnere. Dersom barnet bor sammen med en forelder og dennes samboer/partner må det leveres dokumentasjon fra begge. Som samboer regnes to personer som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller som har felles barn. 

Enlige foreldre må levere dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad, og andre skattbare inntekter. Er forelder enke (-mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon, og andre skattbare inntekter. Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn en måned. 

Dersom selvangivelse ikke kan fremlegges eller det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt som ikke fremkommer av selvangivelsen, eller at søker mener selvangivelse ikke gir rett bilde av økonomien kan annen dokumentasjon brukes. 

For arbeidstaker

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

For arbeidsledige

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

For hjemmeværende

 • Skriv "hjemmeværende" i rubrikk for inntektsgrunnlag
 • Vurderes i hvert enkelt tilfelle

For studenter

 • Kopi av studentbevis eller
 • Bekreftelse fra skolen om skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialhjelpsmottakere/flyktninger

 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt skal det foreligge bekreftelse på dette fra NAV/flyktningetjenesten. 

Søknadsfrist, behandling og klage

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året. På grunn av mengden søknader som skal gjelde fra august hvert år er det satt søknadsfrist 1. juni for å være sikret redusert faktura fra august.

Saksbehandlingstid er ca. 4 uker. Søkaden gis ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Som hovedregel gjelder vedtak for ett barnehageår av gangen. 

Dersom husholdningens samlede inntekter endres i løpet av vedtaksperioden, og innebærer vesentlige og varige endringer, kan det søkes om endring av tidligere vedtak. 

Den som søker plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort. 

Søknaden skal sendes til den kommunen hvor barnet har folkeregistrert adresse. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling kan påklages. Når vedtak er fattet vil foresatte motta vedtak, og det blir sendt kopi til barnehagen. Frist for klage er 3 uker etter mottatt brev. En eventuell klage sendes til Narvik kommune. 

Mislighold av betaling

Når foresatte tar imot tilbud om barnehageplass, aksepteres samtidig en betalingsforpliktelse.

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso og at barnehageeier varsler oppsigelse av plassen.

Et barn som mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, mister ikke retten til barnehageplass. Dette innebærer at foresatte kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer barnehagens betalingsordninger.

Lover: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (lovdata.no)

Veiledning: For mer informasjon om regelverket om foreldrebetaling i barnehage, se Utdanningsdirektoratets nettsider, www.udir.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS