Barns miljø i skoler og barnehager

Hva er hensikten med miljørettet helsevern i barnehager og skoler?

Forskriftens formål er å sikre barn i barnehage og elever i skole et helsefremmende arbeidsmiljø. Det betyr at barnehagen og skolen ikke bare skal beskytte for ulykker, men også jobbe kontinuerlig for at barnas arbeidsmiljø fremmer helse, trivsel og gode sosiale forhold. Som ledd i å oppnå formålet er det viktig at barnehagene og skolene overholder informasjonsplikten.

Informasjonsplikt til miljørettet helsevern

Forskriftens §5 omhandler to ulike plikter: Opplysningsplikten, som oppfylles ved at virksomheten legger frem informasjon som etterspørres, og informasjonsplikten som skal oppfylles på virksomhetens eget initiativ. Det vil si at styrere og rektorer uoppfordret skal gi melding til miljørettet helsevern om potensielle helsefarer. Helsefare inkluderer risikoforhold av betydelig art, eller risikoforhold som av ulike årsaker ikke rettes.

Dersom barnehagen/skolen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og barn/elever tilstrekkelig, må tilsynsmyndigheten pålegge den å gjøre det. Dette for å at foreldre skal gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn.

Virksomhetsleder er selv avhengig av informasjon, fra for eksempel virksomhetseier, renholds- og driftspersonell og pedagogisk personell, om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen for å ivareta sin informasjonsplikt. Det er derfor av avgjørende betydning at alle barnehager og skoler har tydelige prosedyrer for å sikre at opplysnings- og informasjonsplikten overholdes i alle ledd. 

Hvordan lager vi en prosedyre som sikrer overholdelse av plikten?

Prosedyren må utarbeides i samarbeid med både ansatte og brukere, det kan være hensiktsmessig å involvere et utvalg barn og foreldre også. Prosedyren må gjøres kjent for alle, barn skal også gjøres kjent med sine rettigheter og plikter, og prosedyren må inneholde eksempler på forhold som omfattes av plikten, og hva den enkelte kan og skal foreta seg dersom forholdene vedvarer. 

Prosedyren skal inneholde eksempler på forhold som omfattes av plikten.

Hva skal det varsles om?

Det er tre kategorier for når styrer eller rektor plikter å gi melding til miljørettet helsevern.

 1. Når det har skjedd alvorlige skader, hendelser eller nestenulykker
 2. Når ikke-akutte forhold som kan påvirke barnas eller elevenes helse negativt ikke blir rettet opp innen rimelig tid.
 3. Når det er forhold i og rundt barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Plikten til å varsle miljørettet helsevern har to formål: Vi skal kunne undersøke om det er risiko for sikkerheten til andre barnehagebarn eller skoleelever, og vi skal kunne overføre erfaringer etter spesielle hendelser til andre barnehager og skoler. Det er ikke informasjonsplikt for vanlige/hendelige tilfeller. Hvis du er usikker – meld fra likevel, så vurderer vi.

Eksempler på når Miljørettet helsevern skal varsles. Listen er ikke komplett:

1. Alvorlige hendelser

 • Ulykker eller hendelser som skyldes forhold ved barnehagen eller skolen inne eller ute, og førte til alvorlig eller varig skade på barn eller elev. Eksempler er kompliserte eller uvanlige brudd, hode- eller kvelningsskade som førte til tap av bevissthet, kutt-, brann- eller bittskade som trengte legetilsyn
 • Nestenulykke eller hendelse som kunne ha ført til varig skade. Eksempler er nesten-drukning, lek på utrygt islagt vann, at barn har lekt med kjemikalier, eller nestenulykke i trafikken
 • Når barn eller elever har blitt utsatt for en traumatisk hendelse. Eksempel er alvorlig mobbeepisode
 • Trussel om skyting eller annet angrep på barnehagen/skolen
 •  Lekkasje av kjemikalier fra spesialrom

2. Ikke-akutte forhold som ikke blir rettet opp innen rimelig tid

Fuktskader som ikke blir utbedret innen rimelig tid, eller det er tvil om fuktskader er utbedret godt nok

 • Dårlig inneklima (for eksempel dårlig luftskifte, tung luft, lukt, høy/lav temperatur)
 • Behov for vedlikehold som utgjør sikkerhetsrisiko (A- og B-avvik på lekeplassutstyr, manglende eller ødelagt gjerde mot trafikkert vei, vannføring eller annen risiko)
 • Behov for vedlikehold som gjør at det ikke er mulig å gjøre ordentlig rent
 • Vedvarende dårlig renhold
 • Utfordringer i psykososialt miljø
 • Oppussingsarbeid i barnehagen eller skolen som gir støy, støv eller sikkerhetsrisiko
 • Trengsel, at ikke alle barn eller elever har tilgang på stort nok areal. Gjelder både inne og ute
 • Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid

3. Forhold rundt barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på helse

Byggeprosjekt nær barnehagen eller skolen som gir støy, støv eller sikkerhetsrisiko

 • Dårlige tilkomstveier, parkeringsplasser, kjøremønster eller belysning som gir økt risiko for påkjørsel
 • Andre farer for ulykker nær barnehagen eller skolen, for eksempel rasfare, trær som kan velte, industriområde som ikke er tilstrekkelig sikret
 • Forurensning av lufta nær barnehagen/skolen
 • Smitteforhold
 • Inneklimamålinger som viser avvik
 • Vannlekkasjer, sanering av muggsopp
 • Planlagt asbestsanering
 •  Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske bekjempelsesmidler
 • Vann dypere enn 10 cm uten fysisk sikring

Hvordan melde fra

Meld fra til kommuneoverlege eller rådgiver for miljørettet helsevern i Narvik kommune

Du kan også kontakte oss dersom du er usikker på om et forhold faller inn under informasjonsplikten. 

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlegen
Per Thomas Hultstedt
Telefon: 469 23 951
E-post: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no

Miljørettet helsevern
Katja Larsen Bergsrud
Telefon: 76 91 35 35
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Miljørettet helsevern

postboks 64,
8501 Narvik.

Besøksadresse: 
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik.

Adresse

Postadresse
Miljørettet helsevern
postboks 64,
8501 Narvik

Besøksadresse
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Rådgiver
Katja Larsen Bergsrud
76913535

katja.bergsrud@narvik.kommune.no

Kommuneoverlege
Per Thomas Hultstedt
46923951

per.hultstedt@narvik.kommune.no