Foreldrebetaling i barnehage

Her finner du informasjon om makspris, matpenger, de ulike moderasjonene som finnes for foreldrebetaling i barnehage og hva som skjer dersom du ikke betaler for barnehageplassen.

Stortinget fastsetter hvert år en makspris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlig eller privat. Den enkelte barnehage kan i tillegg ha matpenger som kommer i tillegg til maksprisen. 

Følgende satser er gjeldende fra 01.01.2019:

Betalingssatser barnehager - 2019
Betalingssatser barnehager - 2019
Prosentsats Pris 2019 Pris 2019 Økning i kr/%
01.01-31.07 01.08-31.12
100% Kr. 2 990 Kr. 3 040 Kr. 130 / 4,47%
90% Kr. 2 826 Kr. 2 873 Kr. 123 / 4,47%
80% Kr. 2 700 Kr. 2 745 Kr. 117 / 4,45 %
70% Kr. 2 471 Kr. 2 512 Kr. 107/ 4,45 %
60% Kr. 2 242 Kr. 2 279 Kr. 97 / 4,45 %
50% Kr. 1 939 Kr. 1 971 Kr. 84 / 4,45 %
40% Kr. 1 558 Kr. 1 584 Kr. 68/ 4,49 %
30% Kr. 1 165 1 185 Kr. 51/ 4,50 %
20% Kr. 786 Kr. 799 Kr. 34/ 4,44 %
10% Kr. 394 Kr. 400 Kr. 17 / 2,87%
Dagplass Kr. 317 Kr. 323 Kr. 14/ 4,53 %
Søskenmoderasjon andre barn 30%
Søskenmoderasjon tredje barn ++ 50%

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehager. Regjeringen har foreslått å øke den nominelle satsen med 80 kroner fra 1/1-19 Regjeringen har foreslått å øke den nominelle satsen med ytterligere 50 kroner fra 1/8-19. I tillegg kommer matpenger og drikkepenger, som fastsettes av den enkelte barnehage.

Foreldrebetaling betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri.

Matpenger i barnehagen

Barnehagene kan kreve betaling for de måltidene som blir servert i barnehagen i tillegg til maksprisen. Eventuelle kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). 

Det er barnehageeier som fastsetter beløpet, og det vil være naturlig å drøfte beløpet med foresatte, jf. barnehagelovens bestemmelse om foreldremedvirkning i § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Mislighold av betaling

Når du takker ja til en barnehageplass aksepterer du samtidig en betalingsforpliktelse. Hvis du har utestående foreldrebetaling til en barnehage, vurderes dette på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler.

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso og at barnehageeier varsler oppsigelse av plassen.

Et barn som mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, mister ikke retten til barnehageplass. Dette innebærer at foresatte kan søke om barnehageplass ved neste opptak. I Narvik kommune er søknadsfrist 1. mars for opptak i august. 

Moderasjonsordninger


Har du flere barn i barnehage?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal du få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen gis uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Forutsetningen er at barna har samme bostedsadresse.

For barn nummer 2 er foreldrebetalingen 70 prosent av det første barnet. For barn nummer tre og flere, er foreldrebetalingen 50 prosent av det første barnet. 

Har du lav inntekt?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris. Du må søke om redusert foreldrebetaling. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Dersom du har behov for å få vurdert økonomisk hjelp til barnehageplass ut over redusert foreldrebetaling ber vi deg om å ta kontakt med NAV Narvik.

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få innvilget redusert foreldrebetaling må du søke. Søknaden skal sendes til den kommunen hvor barnet ditt har folkeregistrert adresse. Elektronisk søknadsskjema til Narvik kommune finner du her (link). 

Søknadsfrist

Endring av inntekt kan skje når som helst, og det er derfor ingen søknadsfrist for redusert foreldrebetaling. For å være sikret at søknader til nytt barnehageår med oppstart i august er ferdig behandlet må søknaden være hos kommunen innen 1. juni. 

Reduksjon i foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at fullstendig søknad med godkjent dokumentasjon er mottatt av kommunen. Søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling fastsettes for ett barnehageår om gangen. Dersom du har fått vedtak og barnet ditt skal fortsette i barnehage i august må det søkes på nytt, og fortrinnsvis innen 1. juni.

Klage på vedtak eller avslag

Du har rett til å klage på det vedtaket du mottar av kommunen. Fristen for klage er tre uker etter at du har mottatt vedtak om redusert foreldrebetaling eller avslag.

En eventuell klage må sendes skriftlig til Narvik kommune, og det må beskrives hva det klages på. 

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

I søknaden må husholdningens inntekter dokumenteres. Dette gjøres normalt med kopi av skattemelding fra foregående år. Dersom søkere har annen skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke framkommer av skattemeldingen er søkere pliktige til å opplyse om dette. Dersom skattemelding ikke kan fremlegges, se punktene under om hvilken dokumentasjon du kan bruke.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen, eller at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er inneværende år. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Underveis i barnehageåret kan det også skje endringer i inntektssituasjonen som gjør at kommunen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva vi ber om av dokumentasjon og hvordan vi skal beregne foreldrebetalingen. 

Eksempler på dokumentasjon som kan brukes i tillegg eller i stedet for skattemelding er:

Arbeidstaker

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn og stillingsstørrelse fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • Selvstendig næringsdrivende: 
  • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

Arbeidsledige

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Hjemmeværende:
  • Skriv hjemmeværende i rubrikk for inntektsgrunnlag. 
 • Studenter:
  • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om skoleplass
  • Dokumentasjon på overgangsstønad
 • Sosialhjelpsmottakere/flyktninger:
  • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
  • Kopi av vedtak fra NAV om økonomisk sosialhjelp eller annet vedtak hvor inntektsgrunnlaget framkommer

Skal studielån beregnes som inntekt og tas med i grunnlaget?

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Er støtte til barnetilsyn fra NAV en inntekt som skal være med i beregningen av redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Enkelte NAV-ytelser er skattepliktige, mens andre ikke er det. Støtte til barnetilsyn er ikke skattepliktig og skal derfor ikke regnes med i grunnlaget. 

Veiledning

For ytterligere informasjon om foreldrebetaling, reduksjon og moderasjon, med mer, vises det til Utdanningsdirektoratets nettsider, udir.no/barnehage.

Barnehageloven, samt forskrift om foreldrebetaling i barnehager finnes på lovdata.no.

Torill M Kufaas Karlsen
Rådgiver
E-post
Mobil 412 99 395