Jobbmuligheter i Narvik kommune

Se alle ledige stillinger i Narvik kommune nå

I Narvik kommunes strategiske kompetanseplan legges det vekt på riktig kompetanse i tjenesteområdene.
Enhetene har egne mål og tiltak for læring og utvikling, blant annet tiltak for å heve formalkompetansen blant sine ansatte. 


Narvik kommune har som mål å ha flere ansatte med fagbrev. Dette skjer gjennom rekruttering, kompetanseheving av egne ansatte og med inntak av lærlinger. Kommunen har som mål å ta inn 10 nye lærlinger pr. år, primært  innenfor fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og i kokkfaget.

Narvik vil uten tvil trenge kompetanse og mange nye hender i årene som kommer. Vi har  mer enn 1500 medarbeidere og 1400 årsverk fordelt på sektorene administrasjon, barnehager, grunnskoler, kultur, omsorgsinstitusjoner, hjemmetjeneste, uh-tjeneste, sosial- og flyktningetjeneste, helsetjenester, areal- og samfunnsutvikling, veg og park og eiendomsforvaltningen.

Ved utlysing utarbeides stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for alle stillinger i kommunen vår. Ved siden av formelle kompetansekrav ser vi alltid etter de gode personlige egenskapene som kan være med og forankre vårt verdigrunnlag ute i tjenestestedene.

Narvik kommune ønsker å være en fremtidsrettet organisasjon og en attraktiv arbeidsplass med fokus på service og tjenester til beste for byens innbyggere. Vi vil bidra til at ledere og medarbeidere motiveres og trives, utfordres og stilles krav til. Slik sikrer vi at tjenester og service ytes med den kvalitet og effektivitet vi ønsker.

Narvik bystyre har i samsvar med kommunens planprogram behandlet Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk i sitt møte 5. mars 2015.
Narvik kommunes  verdigrunnlag i arbeidsgiverpolitikken er:


                       «Nytenkende – Raus – Stolt»

Publisert av Tina Bøhler Seines. Sist endret 22.08.2016
Publisert 19.06.2015

 

Administrasjonen består av rådmannsteamet og enhetene Økonomi, Fag og forvaltning, HR, Samfunnskontakt og service, IT drift og utvikling og Kemner. Administrasjonen utgjør tilsammen 75 årsverk. De ansatte har svært variert utdanningsbakgrunn og realkompetanse. Administrasjonen utfører og ivaretar ledelse, intern service, saksbehandling, rådgivning, utviklingsoppgaver, drift og tilsyn på sine ulike fagområder.

Publisert 19.06.2015

Enhet Areal- og samfunnsutvikling har 22,5 årsverk. Enheten har ansvar for overordnet areal- og samfunnsplanlegging og bistår rådmannen og andre enheter i plan- og prosessarbeid og med utredinger og analyser. Enheten ivaretar drift og vedlikehold av kartbaser, planregister og webkart, tomte- og eiendomsmåling, matrikkel og eiendomsskatt, bygge- og delingssaker, reguleringssaker, naturforvaltning og alle saker etter Forurensningsloven.

Oppgavene i enheten krever variert fagkompetanse. Plan- og utviklingsarbeid gir mulighet for deltakelse i store, profilerte saker. For samfunnsinteresserte er det spennende å jobbe i et politisk system og ta del i utviklingen av lokalsamfunnet. Ingeniører, arkitekter, samfunnsvitere og jurister utfyller hverandre når planer utarbeides og settes i verk.

Enhetens ansatte er innen faggrupper som:

  • ingeniører
  • arkitekter
  • samfunnsvitere
  • jurister

 

Publisert 19.06.2015

Barnehagene og skolene er blant de største sektorene i kommunen.

Kommunens spesialpedagogiske team har 10 årsverk.
Barnehagene i Narvik kommune har tilsammen 37 avdelinger og 125 årsverk fordelt på de 11 kommunale barnehagene.
Grunnskolene omfatter 9 skoler hvorav 3 er kombinerte barne- og ungdomsskoler og 2 er ungdomsskoler samt Narvik voksenopplæring som også har flyktning-/innvandrerskole. Skolene har tilsammen mer enn 300 årsverk. 

 

Publisert 19.06.2015

Eiendomsforvaltningen består av de to enhetene Byggforvaltning og Renhold. Enhetene har tilsammen 68 årsverk.   

Enhet Veg og park ivaretar drift og vedlikehold av badeplass, lekeplasser, minnesmerker, parkanlegg, grøntområder og kommunale veger. Enheten har 20 årsverk.

Publisert 19.06.2015

Narvik kommunes tjenester innenfor helse- omsorgstjenester og sosialtjenester er organisert i 5 sektorer med tilsammen 12 enheter. Tjenestetilbudet er bredt og omfatter helsetjenester, barnevern, tjenester innenfor psykisk helse og rus, sosiale tjenester, bo- og omsorgstjenester til funksjonshemmede og utviklingshemmede, pleie- og omsorgstjenester i sykehjemmene, i omsorgsboliger og bofellesskap samt hjemmetjenester.

Sektorene har tilsammen 680 årsverk.


Kommunens felleskjøkken produserer middager til institusjonene og har 7 årsverk. For de fleste stillingene her er kompetansekravet fagbrev som kokk.

Publisert 19.06.2015

Enhet Kultur har 22 årsverk fordelt på kulturskolen, bibliotek og allmenne kulturoppgaver med blant annet drift av kommunale ungdomsklubber og aktivitetssenteret for eldre.

Kompetansebehovet er blant annet:

  • høgskoleutdannede musikere og pedagoger i kulturskolen
  • bibliotekarer
  • konsulenter innenfor ungdomsarbeid

Gå til Ledige stillinger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering