Vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Kontrollstasjon Stormyra

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Kontrollstasjon Stormyra – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 31. august 2017 sak 084/17.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens
kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune: Enhet Areal- og
samfunnsutvikling, Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må
fremsettes ovenfor kommunen innen 3 –tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og
bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsesttes i medhold av
forvaltningsloven.

Eventuelle spørsmål vedrørende vedtaket kan rettes til arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen
telefon 76 91 35 12 eller e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no

Detaljreguleringsplans dokumenter:

 


Detaljregulering kontrollstasjon Stormyra Konsekvensutredning reindrift og landbruk. (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse E6 Kontrollstasjon Stormyra (PDF, 4 MB)

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning E6 Kontrollstasjon Stormyra - 2. gangs behandling med merknadsbehandling (PDF, 269 kB)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS