Måling av svevestøv i Narvik sentrum

Narvik kommune er inne i en utredningsfase for å undersøke hva som bidrar til svevestøvproblemene i Narvik by. Resultatene vil gi grunnlag for hvilke tiltak som skal settes inn.

Vinteren 2016/2017 hadde Narvik for mange overstigelser av svevestøv i forhold til hva som er tillatt etter forurensningsforskriften. Dette utløste en plikt for kommunen til å få på plass en tiltaksutredning. Utredningen med tiltak skal være ferdig utarbeidet og politisk behandlet og forankret i Bystyret våren 2019. Frist til å sende utredningen til Miljødirektoratet er 1. mai 2019.

Parter som er potensielle forurensere er pliktig til å bidra i dette arbeidet. Dette følger Narvik kommune opp som følge av at kommunen er forurensningsmyndighet.

Hva blir målt

Kommunen har to målere. Den ene er stasjonær og står i Kongens gate. Denne måleren sender hver time status for konsentrasjon av svevestøv til nettsiden luftkvalitet.info Denne nettsiden drives av NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) og Meteorologisk institutt. I tillegg til timesmålinger som sendes til luftkvalitet.info har Narvik kommune installert en filter-måler som fanger opp støvpartikler fra luften. Filtrene skiftes automatisk hvert døgn. Disse filtrene kan deretter analyseres for innhold for å få en pekepinn på hvor støvet kommer fra.

I tillegg til den stasjonære måleren har kommunen også en mobil måler. Denne sender hver time status for konsentrasjon av svevestøv til NILU og Meteorologisk institutt. Resultatene fra denne måleren er ikke synlig på luftkvalitet.info men blir oversendt til Narvik kommune i månedsrapporter fra Sintef-Molab som henter ut resultatene fra databanken til NILU. Resultatene fra den mobile måleren har aldri vist overstigelser av grenseverdien for svevestøv.

Hvor/når blir det målt

Målingen fra den stasjonære måleren i Kongens gate startet opp 1. mars 2016 og pågår fremdeles. Den mobile måleren ble først plassert ved skolen på Ankenes. Der målte den svevestøv fra april til januar 2017. Deretter ble den flyttet til Frydenlund hvor den står i dag.

Hva er funnet og hvilke tiltak er satt i gang

Fra mars 2016 til mai 2017 hadde Narvik sentrum mange overstigelser av svevestøv. Dette førte til at kommunen fikk på plass følgende strakstiltak for vinteren 2016/2017:

  • I dialog med Statens vegvesen ble det avtalt at Mesta intensiverte aktiviteten med kosting av E6 gjennom sentrum.
  • Bystyret vedtok at kommunen skulle gjøre innkjøp av ny koste/feiebil som skulle redusere støvet på de kommunale veiene inn mot E6.

Høsten 2017 startet oppgraderingen av Fagernestunnelen, og E6 ble dermed lagt via Fagernesveien. Narvik kommune formidlet stor bekymring til Statens vegvesen ang fare for økte støvproblemer. Statens vegvesen satte derfor inn to tiltak:

  • Fikk satt opp to ekstra målere der den ene ble plassert på Fagernesveien og den andre ved barneparken på Fagernesskrenten.
  • Det ble også leid inn en bil som skulle koste/feie og suge opp støvet på E6. Denne bilen har vært operativ hver dag i piggdekk-sesongen når veibanen har vært tørr, og har kjørt mellom

Circkle K på Fagernes og rundkjøringen i sentrum kl 06:00, 12:00 og 21:00.

Narvik kommune vil påse at de gode resultatene som Statens vegvesen har frembringet 2017/2018 også fortsetter i 2018/2019.

Hva skjer videre

Vinteren 2017/2018 har overstigelser av svevestøv gått ned fra 32 døgn til 8 døgn sammenlignet med året før. Grensen for tillatte overstigelser er 30 døgn innenfor et kalenderår. Kommunen antar at intensiveringen av kosting/feiing av gatene har bidratt til de gode resultatene.

Høsten 2018 vil kommunen ha på plass de første indikasjonene på hva som bidrar til overstigelser av svevestøv i Narvik. Kommunen vil offentliggjøre resultatene når de foreligger. Når resultatene er på plass vil det utarbeides tiltak. Både resultatene og tiltakene skal legges frem for Bystyret.

Luftsonekart

En sentral del av tiltaksutredningen som nå pågår er utarbeidelse av luftsonekart.  Et luftsonekart er et aktsomhetskart, som viser hvilke områder som har god luftkvalitet, og områder som har mindre god luftkvalitet. Dette vil kommunen kunne bruke for å se hvor man kan forvente høye konsentrasjoner av svevestøv. Det vil dermed blir betraktelig lettere å ivareta folkehelsen til innbyggerne.

Folkehelse

Kommunen har et stort fokus i forhold til svevestøv og helsepåvirkning. Vi har derfor utarbeidet en beredskapsplan som bl.a. gir kommunen og Statens vegvesen plikt til å iverksette strakstiltak med intensivert feiing/kosting av gatene dersom måleren i Kongens gate begynner å nærme seg overstigelse av svevestøv. Både enhet Veg og park i Narvik kommune og Statens vegvesen via Mesta følger kontinuerlig med på målingene fra måleren i Kongens gate og sender koste/feie bilene ut på ekstra runder når konsentrasjonen av svevestøv begynner å stige. Den kommunale bilen kan også sette inn ekstra støvdempende tiltak som fører til at støvet binder seg og dermed ikke skaper et problem i luften, men heller blir liggende på bakken. Den kommunale bilen brukes også på E6 og er da innleid av Statens vegvesen.

For å kartlegge om luftkvaliteten er like dårlig utenfor E6 har kommunen målt svevestøv både ved Ankenes skole og på Frydenlund. Så langt har ikke målingene vist noen overstigelser her, selv ikke når vi har overstigelser i Kongens gate.

Narvik kommune 7. september 2018
Lars Norman Andersen, Kommunalsjef

Kontaktperson: Cathrine Kristoffersen, telefon 414 25 674, mail: cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS