Endring av enheter i Narvik kommune innen helse- og omsorgstjenester

Arbeidet med å endre enheter innenfor helse- og omsorg ble igangsatt  i 2016. Målet med endringen er å sikre et godt fremtidig tjenestetilbud for innbyggerne. Dette er også en tilpasning til den nye kommunen som blir etablert 01.01.2020.

Ansatte i de berørte enhetene har gjort en god innsats for å få en ny struktur på plass.
De nye enhetene er sammensatt av tjenester som har en faglig sammenheng. Med denne endringen skal vi sikre målrettede og effektive enheter for fremtidens helse- og omsorgstjenester for Narvik kommunes innbyggere.

Det forutsettes at den nødvendige samhandling mellom tjenester som har felles målgrupper opprettholdes og forbedres. Gjennom etablering av arenaer, økt rolleforståelse, forståelse for helheten, fokus på brukere/pasienter samt profesjonelt samarbeid vil dette sikres. Endringen samler forebyggende ressurser, legger grunnlag for styrket samhandling med spesialisthelsetjenesten og styrker faglig ledelse av barnevernsområdet.

Dagens enhet Barn, unge og familie, enhet helsetjenester og enhet hjemmetjeneste oppløses.
Det etableres fire nye enheter etter følgende modell:

Ny enhet barnevern og ressursteam (Narvik og Ballangen kommune)

Det nye enhet vil også inkludere ressursteam og krisesenter og blir en samlet enhet som i hovedsak skal løse Narvik og Ballangen kommune sine oppdrag i henhold til barnevernlovens bestemmelser.

Tjenestene de leverer er:

 • Undersøkelsesteam
 • Omsorgsteam
 • Tiltaksteam
 • Ressursteam (PMTO, miljøterapeut, tilsynsfører funksjon)
 • Vertskommunesamarbeid Krisesenter

Enhetsleder: Konstituert enhetsleder Hege N. Østnes.

Ny enhet legetjenester og REO

Dette er en enhet som vil få et godt utgangspunkt for mye av samhandlingen med UNN HF. Samhandlingen skjer i tett dialog med Tildelingskontoret og kommuneoverlege.

Tjenestene de leverer er:

 • Ankenes legesenter
 • Fastlegeordningen m/tilhørende hjemler/avtaler
 • Narvik legevakt, herunder samarbeidsavtale andre kommuner
 • Korttidsavdelingen REO, herunder samarbeidsavtale andre kommuner

Enhetsleder: Astrid Schøning.

Ny enhet helsetjenester

Det nye enheten helsetjenester får en faglig kombinasjon av forebyggende, habiliterende, rehabiliterende og kurativ virksomhet. Sistnevnte i hovedsak gjennom de private fysioterapeutene.

Tjenestene de leverer er:

 • Fysio- og ergoterapitjenesten, inkl. terapeuter i hverdagsrehabilitering
 • Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med avtale
 • Hjelpemiddellageret
 • Lærings- og mestringstjenesten og Friskliv
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjenesten, inkl Helsestasjon for ungdom
 • Jordmortjeneste
 • Vaksinasjonskontor/smittevernkontor

Ny enhet hjemmetjenesten/Hjemmesykepleie

Enhet hjemmetjeneste/hjemmesykepleie vil bestå av den tradisjonelle hjemmesykepleien samt praktisk bistand til hjemmeboende (hjemmehjelp).

Tjenestene de leverer er:

 • Hjemmesykepleie inkl. hverdagsrehabilitering
 • Nattpatrulje
 • Hjemmehjelpsordning/praktisk bistand

Enhetsleder: Sanel Gabela.


Heidi Eriksen Laksaa
Kommunalsjef 
Narvik kommune

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS