Tjenestebeskrivelser

 

   
A
 -  Adopsjon   
 
 -  Adressetildeling   
 
 -  Aktivitet i offentlig kommunalt vegareal - Narvik kommune   
 
 -  Aktivitetssenteret for yngre personer med demens   
 
 -  Allemannsretten   
 
 -  Arbeidsgiverkontroll og -veiledning   
 
 -  Arbeidsvarslingsplan - Godkjenning av plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg   
 
 -  Arealoverføring   
 
 -  Askespredning   
 
 -  Avgiftsparkering i Narvik kommune   
 
 -  Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei, Narvik kommune   
 
 -  Avlastning   
 
 -  Avløp - offentlige avløpsanlegg   
 
 -  Avløserordningene i jordbruket   
   
B
 -  Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt   
 
 -  Barnehage - etablering og drift   
 
 -  Barnehageplass   
 
 -  Barnehageplass i Narvik   
 
 -  Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)   
 
 -  Barnevernstjenesten (melding)   
 
 -  Barneverntjenesten i Narvik kommune   
 
 -  Barselgrupper   
 
 -  Behandlingsreise til utlandet   
 
 -  Besøkshjem / Å være besøkshjem   
 
 -  Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav   
 
 -  Bilstønad - Stønad til anskaffelse av motorkjøretøy   
 
 -  Bolig - oppføring av ny bolig - Narvik kommune   
 
 -  Boligseksjonering - Seksjonering av fast eiendom   
 
 -  Boligsoneparkering   
 
 -  Bompenger - privat vei   
 
 -  Boplikt ved kjøp av eiendom   
 
 -  Bosetting av flyktninger i Narvik kommune   
 
 -  Bostøtte - Narvik kommune   
 
 -  Brannvern og tilsyn   
 
 -  Brukerhuset - Narvik kommune   
 
 -  Brukermedvirkning i skolen   
 
 -  Brukerstyrt personlig assistanse - Narvik kommune   
 
 -  Bruksendring   
 
 -  Bygdeutviklingsmidler - Lokal rutine   
 
 -  Byggavfall - kildesortering   
 
 -  Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon   
 
 -  Byggesak - Narvik kommune   
 
 -  Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse   
   
D
 -  Dagmamma - godkjenning   
 
 -  Dagopphold i sykehjem   
 
 -  Dagtilbud - aktivitetstilbud   
 
 -  Danseopplæring i Narvik kulturskole   
 
 -  Deling av landbrukseiendom og omdisponering av landbruksareal.   
 
 -  Den kulturelle skolesekken   
 
 -  Digital postkasse   
 
 -  Dirigent- og instruktørtjenesten i Narvik Kulturskole   
 
 -  Dirigent- og instruktørordningen - nærmere tjenestebeskrivelse   
 
 -  Dispensasjon fra bestemmelser om byggeavstand langs offentlig veg   
 
 -  Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangvegnettet   
 
 -  Drift og vedlikehold av fortau   
 
 -  Driftsbygning i landbruket   
 
 -  Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak   
   
E
 -  Eiendomsinformasjon (manuell bestilling) - Narvik kommune   
 
 -  Eiendomsinformasjon til profesjonelle brukere ( takstmenn, meglere osv) - Narvik kommune   
 
 -  Eiendomsregister GAB - Narvik kommune   
 
 -  Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt   
 
 -  Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt   
 
 -  Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom   
 
 -  Eiendomsskatt - Narvik kommune   
 
 -  Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse   
 
 -  Eierseksjonering/reseksjonering   
 
 -  Eldreomsorg - verdighetsgarantien   
 
 -  Enkle tiltak   
 
 -  Ergoterapi   
 
 -  Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt   
 
 -  Etablererprøven for serveringsvirksomhet - Narvik kommune   
 
 -  Etablererprøven for serveringsvirksomhet   
   
F
 -  Familiebarnehage - etablering og drift   
 
 -  Familievernkontor   
 
 -  Fastlege   
 
 -  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg   
 
 -  Fellesmottak for post - Narvik kommune   
 
 -  Flyktningetjenesten - Narvik kommune   
 
 -  Foreldrebetaling   
 
 -  Forhåndskonferanse   
 
 -  Forliksråd   
 
 -  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving   
 
 -  Forurenset grunn - bygging og graving   
 
 -  Fosterhjem / Å være fosterhjem   
 
 -  Fradeling av eiendom   
 
 -  Fradeling av tomt - Narvik kommune   
 
 -  Fri rettshjelp   
 
 -  Frisklivssentral   
 
 -  Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding   
 
 -  Fyrverkeri - handel og oppbevaring   
 
 -  Fyrverkeri - søknad om avfyring   
 
 -  Fysio- og ergoterapitjenesten - Narvik kommune   
 
 -  Fysioterapi   
 
 -  Førerkort - dispensasjon fra helsekrav   
   
G
 -  Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet   
 
 -  Gravemelding / Søknad om graving i Narvik kommune   
 
 -  Gravferd   
 
 -  Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang   
 
 -  Gravplass   
 
 -  Grensejustering   
 
 -  Grunnlån   
 
 -  Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring, Narvik kommune   
 
 -  Grunnskoleopplæring for voksne   
   
H
 -  Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente   
 
 -  Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel   
 
 -  Helsestasjon   
 
 -  Helsestasjon for ungdom   
 
 -  Helsesøstertjenesten i Narvik kommune   
 
 -  Hjelpemidler - Narvik kommune   
 
 -  Hjemmehjelp   
 
 -  Hjemmehjelp og praktisk bistand, Narvik kommune   
 
 -  Hjemmekompostering av matavfall   
 
 -  Hjemmesykepleie   
 
 -  Hjemmesykepleie - Narvik kommune   
 
 -  Hjemmeundervisning   
   
I
 -  Incestsenter   
 
 -  Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester   
 
 -  Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre   
 
 -  Innbyggerforslag   
 
 -  Innsynsrett i offentlige dokumenter   
 
 -  Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger   
   
J
 -  Jegerprøven   
 
 -  Juniorklubbenes aktivitetstilbud - Narvik kommune   
   
K
 -  Karakterer - klageadgang   
 
 -  Karttjenester - Narvik kommune   
 
 -  Klagebehandling som gjelder ilagt parkeringsgebyr eller tilleggsavgift   
 
 -  Kommunal bolig   
 
 -  Kommunal overtagelse av privat enkeltveg - Narvik kommune   
 
 -  Kommunal planlegging - medvirkning   
 
 -  Kommunal planlegging - medvirkning, Narvik kommune   
 
 -  Kommunalt næringsfond   
 
 -  Konfliktråd   
 
 -  Konsesjon for erverv av fast eiendom - Narvik kommune   
 
 -  Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom   
 
 -  Kontroll lønnskjøring   
 
 -  Korttidsplass i sykehjem - Narvik kommune   
 
 -  Kreftkoordinator   
 
 -  Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak   
 
 -  Kunnskapsprøve - alkoholloven, Narvik kommune   
 
 -  Kunnskapsprøven - alkoholloven   
 
 -  Kvalifiseringsprogram   
 
 -  Kystkultur - tilskudd   
   
L
 -  Landbrukets tilskuddsordninger- Lokal rutine   
 
 -  Landbrukseiendom - deling   
 
 -  Landbruksvei - bygging   
 
 -  Langtidsplass i sykehjem - Narvik kommune   
 
 -  Ledsagerbevis for funksjonshemmede   
 
 -  Ledsagerbevis for funksjonshemmede - Narvik kommune   
 
 -  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)   
 
 -  Legevakt   
 
 -  Leilighetsvis skjenkebevilling - Narvik kommune   
 
 -  Leirskoleopphold   
 
 -  Leksehjelp i grunnskolen   
 
 -  Logopedtjenesten for voksne i Narvik kommune   
   
M
 -  Matombringing   
 
 -  Matrikkel - retting   
 
 -  Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen   
 
 -  Melding om skader på kommunal veg - Narvik kommune   
 
 -  Meldingspliktige tiltak   
 
 -  Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket   
 
 -  Midlertidig botilbud   
 
 -  Miljøfyrtårn - sertifisering   
 
 -  Miljøinformasjon   
 
 -  Miljøplager eller -risiko (melding om)   
 
 -  Miljøplan i jordbruket   
 
 -  Miljørettet helsevern - Narvik kommune   
 
 -  Mindre byggetiltak på bebygd eiendom   
 
 -  Mobbing - mottiltak   
 
 -  Moderasjonsordninger foreldrebetaling   
 
 -  Motorferdsel i utmark og vassdrag, Narvik kommune   
 
 -  Musikk- og kulturskole - opptak   
 
 -  Musikkoppæring i Narvik kulturskole   
   
N
 -  Nabovarsel - byggesak   
 
 -  Naturskader - erstatning   
 
 -  Nedgravde oljetanker   
 
 -  Nydyrking av arealer til jordbruksformål   
 
 -  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd   
   
O
 -  Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning   
 
 -  Omsorgsbolig   
 
 -  Omsorgsbolig med heldøgns bemanning - Narvik kommune   
 
 -  Omsorgslønn   
 
 -  Omsorgslønn - Narvik kommune   
 
 -  Omsorgsovertakelse av et barn   
 
 -  Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer   
 
 -  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger   
 
 -  Opplæring i punktskrift/blindeskrift   
 
 -  Oppmåling av tomt (Kartforretning) - Narvik kommune   
 
 -  Oppmålingsforretning   
 
 -  Opptenning av ild utendørs - Narvik kommune   
 
 -  Ordensreglement i grunnskolen   
 
 -  Ordensreglement i videregående skole   
   
P
 -  Parkering for næringsdrivende - Narvik kommune   
 
 -  Parkeringskort for beboere - Narvik kommune   
 
 -  Parkeringskort i parkeringssonen for næringsdrivende og servicevirksomhet i Torvhallområdet.   
 
 -  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Narvik kommune   
 
 -  Pasient- og brukerombudet   
 
 -  Pleie i livets sluttfase   
 
 -  Postmottak - Narvik kommune   
 
 -  PP-tjenesten   
 
 -  Produksjonstilskudd i jordbruket   
 
 -  Psykiatritjenesten - Narvik kommune   
 
 -  Psykiske helsetjenester   
 
 -  Publisering av saksdokumenter på Internett   
   
R
 -  Radonmåling   
 
 -  Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd   
 
 -  Reglement for brøyting av private veier   
 
 -  Reguleringsplan - rett til å fremme forslag   
 
 -  Rehabilitering - Narvik kommune   
 
 -  Reklameskilt langs vei   
 
 -  Renovasjon   
 
 -  Ressursteamet - barn, unge og familie   
 
 -  Restskatt - betaling og innkreving   
 
 -  Returordninger for avfall   
 
 -  Rusenheten - Narvik kommune   
 
 -  Rusmiddelavhengige - tiltak   
 
 -  Rådgiving i skolen   
   
S
 -  Salgsbevilling ( øl /rusbrus) - Narvik kommune   
 
 -  Salgsbevilling for alkohol   
 
 -  Samlivskurs   
 
 -  Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)   
 
 -  Samvær med barn under offentlig omsorg   
 
 -  Selvbygger   
 
 -  Separasjon og skilsmisse   
 
 -  Serveringsbevilling - Narvik kommune   
 
 -  Serviceerklæringer for pleie- og omsorgstjenesten i Narvik kommune   
 
 -  Sildvikmidler   
 
 -  Skadet / påkjørt elg - ettersøk og avliving   
 
 -  Skatteattest   
 
 -  Skiltsøknader   
 
 -  Skjenkebevilling   
 
 -  Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning   
 
 -  Skjenkebevilling, alminnelig   
 
 -  Skogbrukets tilskuddsordninger - Lokal rutine   
 
 -  Skogbruksforvaltning - Lokal rutine   
 
 -  Skogfond   
 
 -  Skolefritidsordningen - Narvik kommune   
 
 -  Skolehelsetjeneste   
 
 -  Skolemiljøet   
 
 -  Skoleskyss   
 
 -  Skolestart   
 
 -  Skoletilhørighet   
 
 -  Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter   
 
 -  Sosialtjenester for innsatte i fengsel   
 
 -  Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn - Narvik kommune   
 
 -  Spesialundervisning   
 
 -  Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område   
 
 -  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)   
 
 -  Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -
behandling av søknader og innstilling til fordeling
  
 
 -  Spillemidler til idrettsanlegg   
 
 -  Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever   
 
 -  Startlån bolig   
 
 -  Støttekontakt   
 
 -  Støttekontakt - Narvik kommune   
 
 -  Svangerskapsavbrudd   
 
 -  Svangerskapsomsorg   
 
 -  Sykehjem - avlastningsopphold   
 
 -  Sykehjem - korttidsopphold   
 
 -  Sykehjem - langtidsopphold   
 
 -  Særskilt tilrettelagt opplæring på grunnskolens område - Narvik kommune   
 
 -  Søknadspliktige tiltak   
   
T
 -  Tannhelsetjeneste   
 
 -  Tekniske hjelpemidler - utlån   
 
 -  Tekniske planer for veg- og trafikkformål   
 
 -  Tidligpensjon for jordbrukere   
 
 -  Tilskudd av spillemidlene til kulturbygg - Narvik kommune   
 
 -  Tilskudd etablering og tilpasning av bolig - Narvik kommune   
 
 -  Tilskudd til drenering - søknad   
 
 -  Tilskudd til kulturvirksomhet - Narvik kommune   
 
 -  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - Narvik kommune   
 
 -  Tjenester hos Narvik bibliotek   
 
 -  Trafikksikkerhet og planlegging   
 
 -  Transporttjeneste - Narvik kommune   
 
 -  Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)   
 
 -  Tros- og livssynssamfunn - tilskudd   
 
 -  Trygdebolig - Narvik kommune   
 
 -  Trygghetsalarm   
 
 -  Trygghetsalarm - Narvik kommune   
 
 -  Tuberkuloseundersøkelse   
   
U
 -  Ulykkesforsikring for elever   
 
 -  Utbygging av boligfelt eller industriområder i privat regi - Prosedyre for anlegg som søkes overført til kommunal drift og vedlikehold og krav til veganlegg som søkes overtatt av Narvik kommune   
 
 -  Utbygging av vei og trafikkformål   
 
 -  Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune   
 
 -  Utleie av kommunale idrettsanlegg etc. til arrangement - Narvik kommune   
 
 -  Utleie av torgområder   
 
 -  Utslippstillatelse   
 
 -  Utvidet skjenkebevilling, for innehavere av allminnelig bevilling - Narvik kommune   
 
 -  Utøvende musikertjenester - Narvik kommune   
   
V
 -  Vaksine   
 
 -  Vaksinering / Reisevaksiner - Narvik kommune   
 
 -  Vald - godkjenning   
 
 -  Valg til kommunestyret og fylkestinget   
 
 -  Vann og avløp - abonnementsvilkår   
 
 -  Vannforsyning - drikkevann   
 
 -  Veg- og skiltmyndighet   
 
 -  Veivedlikehold   
 
 -  Vergemål   
 
 -  Videregående opplæring for voksne   
 
 -  Viltforvaltning - Lokal rutine   
   
Ø
 -  Økologisk landbruk - direkte tilskudd   
 
 -  Økonomisk rådgivning   
 
 -  Økonomisk sosialhjelp   
    

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering