Det sentrale eldrerådet

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Narvik kommune. 

    Eldrerådene er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.

     

    Eldrerådets oppgave og funksjon