Arbeidsgiverpolitikk

Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk er de verdier og holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til medarbeiderne. I det daglige arbeidet betyr dette å utnytte ressursene på en måte som tar vare på og frigjør den menneskelige energien i kommunen.

Narvik bystyre behandlet Narvik kommunes arbeidsgiverpolitikk (PDF, 181 kB) (PDF, 181 kB) i sitt møte 5. mars 2015.

 

Narvik kommunes visjon slik den er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens verdigrunnlag er selve fundamentet i arbeidsgiverpolitikken og ligger til grunn for alle våre handlinger.

Verdigrunnlag

En verdi er en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller sluttilstand personlig eller sosialt som er å foretrekke fremfor en annen.

Sosialt aksepterte verdier (normer), som ærlighet, respekt og likhetsbehandling, er grunnpilarene i det norske samfunn og skal ligge til grunn for alle våre handlinger og beslutninger. Som forvalter av samfunnets fellesmidler og tjenesteyter til befolkning stilles det høye krav til offentlig sektor i forhold til etikk og gode verdibaserte handlinger.

Narvik kommune skal kjennetegnes gjennom følgende verdier:

 

«Nytenkende – Raus – Stolt»

 

Arbeidsgiverpolitikken utøves både på politisk og administrativt nivå og utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den er bygget på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse.
Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til:

  • At vi har dyktige ledere samt motiverte og kompetente medarbeidere som leverer tjenester av riktig kvalitet.
  • At det arbeides aktivt og systematisk med arbeidsgiverspørsmål på alle plan i organisasjonen.
  • At Narvik kommune framstår, som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere, preget av raushet ovenfor brukere og medarbeidere.
  • At Narvik kommune framstår som en inkluderende arbeidsplass med medarbeidere som tenker og handler med ”vi”.
  • Å sikre Narvik kommunes nødvendig kompetanse for å nå vedtatte mål.
  • Å avklare rammevilkårene for de ansattes arbeide og utvikling.
  • Å utvikle arbeidsglede og stolthet over eget og andres arbeid og kommunen som arbeidsplass.
  • Å gi Narvik kommune et godt omdømme som arbeidsgiver, og legge grunnlaget for å rekruttere og beholde arbeidskraft.
  • Å stimulere til nytenking og innovasjon, både i organisering og utøvelse av tjenestene.