Kommuneplanarbeid, høring og offentlig ettersyn

I KART-portalen finnes informasjon om Kommuneplanens arealdel
Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra lokalsamfunnets egenart og forutsetninger.  Når det foreligger et ferdig utkast til plan, ev. med flere alternativ, skal forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist skal ikke være kortere enn seks uker. 

Kommunen har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan) og må i sin planlegging følge de retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen.
Departement, fylkesmannen og fylkeskommunen skal sikre at viktige nasjonale og regionale hensyn kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt.
En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.

I likhet med arealdelen for hele kommunen består en geografisk kommunedelplan normalt av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse. En kommunedelplan er en del av kommuneplanens arealdel. Den har derfor formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en samlet arealdel for hele kommunen.

Mer om høring og offentlig ettersyn

Publisert av Kirsti Simonsen. Sist endret 05.10.2015
Publisert 01.10.2014
Forslag til reguleringsendring Fagernesterminalen.jpg

Når det foreligger et ferdig utkast til plan, evt. med flere alternativ, skal forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Kunngjøring gjøres i Fremover og planforslaget publiseres på kommunens nettside og legges ut i Servicetorget, i Narvik bibliotek, på teknisk rådhus og evt. andre steder avhengig av hvilken del av kommunen planforslaget gjelder.
Høring og offentlig ettersyn skal sikre at alle berørte parter kan få gjort sitt syn gjeldende gjennom merknader til planforslaget.

 
Les mer om høringsfrist, planforslagets innhold og forholdet til regionale myndigheter: 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Areal- og samfunnsutvikling
Narvik rådhus,
Kongens gt. 45,
Narvik 8514

MERK:
Timebestilling for veiledning


Besøkstid  kl. 1000 - 1400
mandag til fredag

 

Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik

E-post
postmottak@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91  35 00
Telefaks: 76 91 35 01

NB: Ikke send sensitiv
informasjon i e-post

Oversikt ansatte
Plan og byggesak

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS