Velkommen til Narvik kommune sin nye innbyggerportal!

Vi håper du som er innbygger eller næringsdrivende finner ønsket informasjon på en rask og enkel måte. Det er lagt ned et stort arbeid med å omstrukturere portalsidene og innhold, men det gjenstår fortsatt noe. Vi ber deg derfor være litt tålmodig med oss da dette er et omfattende, pågående og kontinuerlig arbeid. 

Takk for din tålmodighet!

Narvik – et samfunn i utvikling

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.  9. desember åpnet Norges nest lengste hengebru, Hålogalandsbrua. I tillegg til Hålogalandsbrua er det bygget til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik. 

Hålogalandsbrua knytter hele regionen sammen

Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten,Tromsø og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes reduseres med 15-20 minutter.

Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden Byen vår har hatt en rivende utvikling de seneste årene med nytt hotell, nytt bygg for bibliotek, turistinformasjon og museum, Hålogalandsbrua  samt et nyrestaurert rådhus.

Med sine 1400 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

Kommunen benevnes ofte som teknologihovedstaden i Nord-Norge, basert på klyngen av teknologibedrifter, UiT Narvik - Norges Arktiske universitet og kommunens digitalisering av tjenester. Innbyggertjenester skal utvikles og digitaliseres, der det er fokusområder innen skoler og helsetjenester. Narvik kommune er utviklingsorientert og tilrettelegger for etableringer og nyskapning. Kommunen har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Narvik er et fint sted for å skape seg et trygt og godt liv, samtidig som man er omringet av flott natur, i et pulserende knutepunkt.

I Narvik er man i et pulserende knutepunkt, omringet av flott natur

Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods til både nord og sør.

I kommunen er det en optimisme rundt fremtidig utvikling og vekst, hvor samarbeid, åpenhet for nye ideer og tilrettelegging som er til kommunens og regionens beste står sentralt. Å være en attraktiv arbeidsplass med fokus på service og gode tjenester til innbyggerne er et mål for Narvik kommune.

For kommunen er en positiv og engasjert befolkning viktig, noe vi ser gjennom frivillig arbeid, dugnader og samarbeid innenfor kommunale tjenester, utdanning og næringsliv.

I Narvik er det flere gode tilbud som har til hensikt å øke helse og livskvalitet hos innbyggerne

Livskvalitet og verdighet er to sentrale begreper i Narvik kommunes folkehelsearbeid.  God folkehelse er en vesentlig faktor som ligger til grunn for hvilke kommunale valg som tas.

Narvik kommunes ansvar i folkehelsearbeidet defineres av Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Noen av tjenestene kommunen har ansvar for er fastlegeordningen, rus- og psykisk helsearbeid, den offentlige fysioterapitjenesten, rehabilitering, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste.

Kommunens folkehelsearbeid skal bidra til god livskvalitet og helse, forebygging av livsstilssykdommer og andre negative konsekvenser for befolkningens helse, samt bidra til at befolkningen selv tar gode helsevalg.

En åpen helsestasjon for Narviks ungdom

Et godt og viktig tilbud for gutter og jenter i Narvik er Åpen helsestasjon for Ungdom (ÅHU). Dette er et gratis, lavterskel helsetilbud som tilbyr individuell rådgivning, veiledning og oppfølgning. Ved ÅHU kan ungdom snakke med helsesøster, jordmor og lege om blant annet kjærlighet, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, abort, spiseproblemer og rus. Her tas det også ulike prøver, som graviditetstest, klamydiatest og hiv-test. Helsestasjon for Narviks ungdom

Foreldreveiledning – for barn, ungdom og familie

Hva er viktig for deg? Dette er spørsmålet Ressursteamet – barn, unge og familie stiller, i stedet for ”hva er i veien med deg?”. Ressursteamet er et veldig viktig lavterskeltilbud som tilbyr gratis tjenester til barn og ungdom i alderen 0 til 23 år samt deres foresatte. Tjenesten ønsker å bidra til å forebygge, avdekke og stoppe forløp som vil føre til vedvarende vansker for målgruppen. Det er også ressursteamet som er ansvarlig for fosterhjemtilsyn.

Det er viktig for samfunnet at vi fokusere på barn og ungdom og sikrer og forebygger for framtiden.

Furugården dagsenter

Furugården dagsenter er et dagtilbud for voksne utviklingshemmede. Dette er et sosialt fellesskap for brukerne, hvor det drives med ulik produksjon som legges ut for salg, som keramikk og baking. Det finnes også sesongbetont produksjon som drivhus og salg av uteplanter og pakking av sand. Høydepunktet for Furugården hvert år er julemessa, hvor det er åpen kafé og produkter som er produsert gjennom hele året selges.

Gode tiltak innenfor rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse i Narvik kommune driver tiltak for personer som er syke på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Dette innebærer oppfølgingstjenester, boligtjenester og Værket Værested - et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser.

I Narvik finner du også møtestedene Plattform 1. Plattform 1 drives av selskapet Agenda AS på oppdrag fra kommunen og tilbyr aktiviteter og et godt sosialt fellesskap for mennesker i rehabilitering. Les mer om Aktivitetstilbud psykisk helse og rus

Barn og ungdom er fremtidens drivere

Barn og unge er et stort satsingsområde i Narvik kommune. Det fokuseres på å utnytte disse ressursene gjennom gode barnehager, skoler og videreutdanning

Narvik barnehager og SFO

I Narvik kommune har alle barneskoler skolefritidsordning (SFO). I Skjomen ligger det et oppvekstsenter med barnehage, inkludert SFO, og en fådelt 1.-10. klasse. Ny ungdomsskole er under planlegging. Barnehage og SFO

Det er ca. 1000 barn i barnehage i Narvik, fordelt på 24 barnehager; ti kommunale, tolv private og to familiebarnehager. Narvik kommune kan i dag tilby barnehageplass til alle som ønsker det. Barnehagene skal ha høy kvalitet og godt faglig miljø, og både kommunale og private barnehager samarbeider tett og aktivt sammen. Flere av barna i Skarpen barnehage vet hva som er det beste med barnehagen: - «Det aller beste e at vi får leke masse i lag ute»!

Narvik – grunnskoler

Det er ca. 2000 elever i grunnskolen i Narvik kommune, fordelt på ni grunnskoler; tre kombinerte (1.-10. klasse), en stor sammenslått ungdomsskole og fire barneskoler. I Narvik kommune skal undervisningen i grunnskolen være av god kvalitet og skal tilpasses alle elever, i tråd med nasjonale føringer. Det jobbes kontinuerlig for at utbyttet elevene har av skolen innenfor faglige prestasjoner, sosial læring, personlig utvikling, trivsel og hensiktsmessig atferd skal være det best mulig. Oversikter over skoler

Narvik videregående

Det er ca. 850 elever ved Narvik Videregående Skole. Skolen består av tre studiesteder; Frydenlund, Oscarsborg og Solhaugen. I Narvik tilbyr Nordland Fylkeskommune videregående utdanning innenfor de fleste programområdene, både yrkesfag og studieforberedende program, med blant annet studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag og helsefag.
narvik.vgs

Integreringsenheten, avd. Narvik Voksenopplæring

Hos Narvik voksenopplæring er det ca. 100 deltakere fordelt på to avdelinger; grunnskole for voksne og FLIS-opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  Narvik voksenopplæring har arbeidsrettet norskopplæring der deltakerne også får språkpraksis i bedrift. De er også i startfasen med å tilby nettbasert norskopplæring i kombinasjon med vanlig norskopplæring. Les mer om Integreringsenheten, avd. Narvik Voksenopplæring

UiT - Universitetet i Narvik – Norges arktiske universitet

I 2016 ble Høyskolen i Narvik en del av Universitetet i Tromsø (UiT), også kjent som Norges Arktiske Universitet. Det er ca. 2000 studenter som studerer ved UiT Narvik. Studietilbudet er tilpasset fremtiden med blant annet nærområde teknologi og forskningsutdanning. Her utdannes det blant annet ingeniører, sivilingeniører og det tilbys masterutdanning innenfor teknologiske fag. Det utdannes også i økonomi og administrasjon samt bachelor i sykepleierutdanningen.
uit.no

Næringsliv

Futurum

En sterk region – et attraktivt Narvik Narvik kommunes næringsutviklingsselskap.Tilrettelegger for eksisterende næringsliv og nye etableringer. Futurum gir gratis råd og veiledning, og er pådriver for regional vekst og utvikling.
futurum.no

Narvikgården

Etablering, trivsel og vekst Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap jobber med by- og næringsutvikling med utgangspunkt i eiendom. Selskapet har en viktig samfunnsrolle, bl.a. med utvikling av infrastruktur i ny bydel og utbygging av Narvikfjellet. 
narvikgaarden.no

Narvik havn - En betydelig havneby

Det grønne transportknutepunktet i Arktis Narviks geografiske plassering, i forhold til sjø, vei, jernbane og
flyplass, gjør Narvik havn til et naturlig knutepunkt. Havna er tilknyttet det internasjonale jernbanenettet, og bistår gjerne med fremtidsrettede og miljøriktige transportløsninger.
narvikhavn.no

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.
nrnf.no

Forte Narvik

En allmennyttig stiftelse etablert av Sparebanken Narvik i 2011. Formålet er å bidra til vekst og bolyst i Narvikregionen, ved næringsinvesteringer.
fortenarvik.no

Visit Narvik

Visit Narvik selger Narvikregionen. Hva med en tur på den spektakulære Ofotbanen eller et besøk i verdens nordligste dyrepark, Polar Park? Narvikregionen er også et fantastisk utgangspunkt for å oppleve nordlyset!
visitnarvik.com Last ned: Visit Narvik Travel Guide 2019

Narvik ligger vakkert til mellom fjord og fjell. Narvik er attraktiv både på grunn av naturomgivelsene, men også som arbeidsplass og etableringsområde.

Om navnet Narvik

Kommunenavnet har sitt opphav i det gamle gårdsnavnet Narvik. Narvik var i 1890 navnet på en gård. “Nardvik” / ”Norvik”. Navnet er muligens utledet fra det gammelnorske “nor” – smalt sund.

Om kommunevåpenet

Narviks kommunevåpen er et opprett anker i gull på rød bunn. Det er offisielt godkjent ved Kongelig resolusjon 1. juni 1951. Ankeret symboliserer at Narvik er en betydelig havneby.

Om byens historie

Byen vokste opp omkring havna for utskipning av jernmalmen fra Kiruna i Sverige da et britisk-svensk selskap i 1883 begynte å bygge Ofotbanen. Dette selskapet gikk etter få år konkurs, og det var et norsk-svensk samarbeid som i hovedsak bygget og fullførte jernbanen fra gruvene i Kiruna til den isfrie havna i Narvik. Malmeksporten startet i 1903, og byens hovednæring var i lang tid transport, lagring og transittutskipning av jernmalm fra Luossavaara-Kiirunavaara (LKABs) gruver i Kiruna.

Den isfrie havna og malmtransporten gjorde Narvik til et viktig strategisk mål både på tysk og alliert side ved utbruddet av 2. verdenskrig. Panserskipene Eidsvoll og Norge ble senket utenfor Narvik da tyske jagere gikk til angrep 9. april 1940 og flere hundre norske soldater mistet livet. De påfølgende dagene ble mange tyske jagerskip senket. Allierte styrker ledet av general Carl Gustav Fleischer kjempet våren 1940 harde kamper i Narvik og de omkringliggende fjellene - og gjenerobret byen den 28. mai 1940. Tross den allierte framgangen ved Narvik kapitulerte de norske styrkene i Norge kort tid etter.

Krigshendelsene under 2. verdenskrig i Narvik og regionen formidles i dag av forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsinstitusjon Narviksenteret og Narvik krigsmuseum

Hver vinter i mars arrangeres Vinterfestuka som er en av festivalene i Nord-Norge som har størst deltakelse og engasjement. Bak Vinterfestuka i Narvik står en ideell stiftelse som arbeider med kultur og arrangementer gjennom hele året.

Narvik kulturhus er arena for et variert programtilbud innenfor teater- dans, musikk- og billedkunst. Kinoen som drives av Aurora kino IKS tilbyr film i 2 saler. Narvik kulturskole feiret i november 2013 sitt 60-års jubileum og er landets eldste kulturskole. Lag og foreninger innenfor hele spekteret av kultur, idrett og friluftsliv gir et bredt og godt aktivitetstilbud. Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere også hva gjelder sosialt nettverk, aktivitet og trivsel i hverdagen for barn, unge og eldre i byen vår. Narvik frivillighetssentral er en samarbeidspart. Narvik er vertskommune for Musikk i Nordland. Museum Nord Narvik (Ofoten Museum)formidler jernbanens, malmtransportens og byens historie.

Narvik har flere kirker, blant annet Narvik kirke (bygd i 1925 i naturstein), Fredskapellet i Narvik som ble reist 1957 på det stedet hvor det stod et kapell som ble ødelagt under krigshandlingene 1940 og med altertavle av Axel Revold, også Bjerkvik kirke (bygd i 1955) har altertavle malt av Axel Revold. 

Sjømannskirken i Narvik drives som kultur- og velferdssenter av Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt Kultur og velferdssenter.

Antall innbyggere i Ofoten (2017)

Narvik  18.853

Ballangen  2.851

Divtasvuodna Tysfjord 1.300                 

Evenes 1.400

Tjeldsund 1.996

Et politisk samarbeidsorgan for disse kommunene er Ofoten regionråd. Rådet har særlig fokus på politikkområdene næringsarbeid, bosettingsmønster og interkommunale samarbeidsløsninger.

Kontakt eller besøk Narvik kommune
Telefon: +47 76 91 20 00
Epost: postmottak@narvik.kommune.no
Besøksadresse: Narvik Rådhuset
Kongens gate 45, 8514 Narvik
Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik