Omsorgslønn - Narvik kommune

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Vilkår

Brukere som er helt avhengig av bistand hjemme og omsorgsoppgaven er å regne som særlig tyngende. Tjenesten prioriteres til tiltak rundt brukere i livets siste faste og til situasjoner der omsorgsgiver må redusere sin stilling i arbeidslivet for å kunne ivareta omsorgsoppgaven. Tjenesten er hjemlet i lov om sosiale tjenester §4 -2.

Momenter som kan tas i betraktning, er


 • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid

 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 

 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 
   

Krav til dokumentasjon

 • Søker må fylle vilkårene i §4-3 i lov om sosiale tjenester.

 • Det må foreligge egensøknad.

 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.

 • Søker må være hjemmeboende.

 • Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for hjelp i eget hjem.

 • Det må ved behov foreligge nødvendige legeopplysninger.

 • Tiltaket må oppfattes som en bedre måte å få tjeneste på for både bruker og pårørende.

 • Det forutsettes at omsorgsgiver utfører de oppgaver som bruker har behov for.

Behandlingstid

3 uker fra søknad er mottatt.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper

Søknadsskjema som skal benyttes

Benytt skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester som finnes i vårt Søknadssenter: 
Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 207 kB)

Kvalitetsmål

Godtgjøre pårørende som over tid har særlig tyngende omsorgsoppgaver slik at bruker kan få dekket sine behov og få være hjemme så lenge som mulig. Gi bruker og pårørende mulighet til å velge alternativ til hjemmetjenester.

Klageadgang

Klage rettes til Tildelingskontoret i Narvik kommune. Klagefrist er 3 uker.

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontakt informasjon

Besøksadresse: Kongens gt. 45, 1. etg.
Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64, 8501 Narvik

Oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10:00-14:00
Telefon:    76 91 35 90Telefontiden kl. 10:00 - 14:00
E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
eller postmottak@narvik.kommune.no Link til lovdata

Referanser

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS