Vannforsyning og drift av avløpsnett - Vann- og avløpstjenester i Narvik kommune

Ny logo Narvik VANN - jpg.jpg - Klikk for stort bilde  Narvik Vann er ansvarlige for å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsnettet i Narvik kommune. Narvik Vann er et kommunalt foretak (KF), det vil si at myndigheten er delegert til foretakets styre som er valgt av Narvik bystyre.

Formålet til Narvik Vann KF ble vedtatt av Narvik bystyre 23. oktober 2003:

 

Vakt-telefon for vann og avløp: 901 16 300

Kontaktinfo

Åpningstider: 08:00 – 15:00

Besøksadresse:Teknisk rådhus, Brannbakken 1, Narvik

Postadresse: Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik

Organisasjonsnummer: 986 377 395

Telefon: 76 91 37 00

E-mail:  postmottak@narvikvann.no

www.narvikvann.no

Formålet til Narvik Vann KF ble vedtatt av Narvik bystyre 23. oktober 2003:

  • Foretaket skal levere vann-og avløpsjenester med høy kvalitet og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leveringsområdet er Nord-Norge.
  • Foretaket skal ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innenfor fagområdene vann og avløp og eventuelle beslektede kommunaltekniske oppgaver.
  • Foretaket skal være en viktig aktør for utvikling av infrastruktur, tilrettelegging for bruk av denne, og for å bidra til at kommunen kan holde en høy tjenestestandard overfor sine innbyggere og brukere.
  • Foretaket skal være en attraktiv arbeidsgiver med stor selvstendighet og et effektivt beslutningssystem.

Pr. i dag drifter Narvik Vann 5 vannverk, 36 vanninnstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 11 avløpsrenseanlegg og 49 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett.

Tjenester innen vann og  avløp er underlagt strenge kvalitetskrav for å ivareta helsemessige og miljømessige hensyn.
Den daglige driften av avdelingene ledes av en driftsledere med ansvar for driftspersonale, beredskap og og sikkerhet.

Avdelingenes ansvarsområde:

Vann

Avdelingens ansvarsområde omfatter alle aktiviteter knyttet til  levering av vann til innbyggere og næringsliv i henhold til gjeldende kvalitetskrav og inngåtte leveringsavtaler. Vannavdelingen skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningssystemet slik at det fungerer effektivt i henhold til gjeldende kvalitetskrav.

  • Vannverk inklusiv kilder og nedslagsfelt og vassdragsanlegg.
  • Hovedledningsnett
  • Tekniske installasjoner og høydebasseng

Avløp

Avdelingens ansvarsområde omfatter transport- og rensesystemet, avdelingen har ansvar for innsamling og rensing av avløpsvann fra innbyggere og næringsliv i henhold til gjeldende rensekrav og inngåtte leveringsavtaler. Avløpsavdelingen skal drifte, vedlikeholde og utvikle behandlingssystemet slik at det fungerer optimalt. 

  • Hovedledningsnett
  • Tekniske installasjoner og renseanlegg
  • Anlegg for slambehandling
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS