Kommunal planlegging

Planbeskrivelsens forside med byvåpen - Klikk for stort bilde

Kommunen har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan) . I sin planlegging hensyntar kommunen også  de retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen.

Departement, fylkesmannen og fylkeskommunen skal sikre at viktige nasjonale og regionale hensyn kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene.

Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.

Forslag til kommuneplaner og reguleringsplaner  legges ut til offentlig ettersyn og høringsfristen er minimum 6 uker. Ved offentlig ettersyn får reguleringsplaner som er i tråd med kommuneplan eller kommunedelplan normalt en enklere behandling enn reguleringsplanforslag der arealbruken ikke er avklart i overordna plan. Normalt skal det skal det  foreligge nye og tungtveiende grunner for å fremme innsigelse til planforslag som er i tråd med overordna plan.

Generelle henvendelser til areal- og samfunnsututvikling skal gjøres til servicetorget i 1. etasje i Narvik Rådhus. 

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos areal- og samfunnsutvikling gjøres dette ved timebestilling. 

Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mellom kl. 10.00 -14.00 Telefon: 76 91 35 00  

Gjelder din henvendelse Kart eller Plansak: Send e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Gjelder din henvendelse Forhåndskonferanse (konsulenter, næringsliv):
Bestill forhåndskonferanse i  e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Narvik kommune har med hjemmel i lov om stadsnamn, § 5 og 9 gjort vedtak på skrivemåte til følgende samiske stedsnavn

 

Rombak kryssingsspor

Reguleringsendring for Rombak kryssingsspor – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik Bystyre den 5.3.2015, sak 021/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til 
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket 
utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS