Bestill time for veiledning - Areal- og samfunnsutvikling

Generelle henvendelser til areal- og samfunnsututvikling skal gjøres til servicetorget i 1. etasje i Narvik Rådhus. 

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos areal- og samfunnsutvikling gjøres dette ved timebestilling. 

Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mellom kl. 10.00 -14.00 Telefon: 76 91 35 00  

Søknadspakken.jpg

Søknadspakke-portalen  er for deg som skal søke om byggetillatelse etter plan og bygningsloven § 20-1 uten ansvarsrett. Her finner du informasjon og alle nødvendige søkandsskjemer for søknadspliktige tiltak hvor man selv kan søke og utføre byggearbeidene.  

Her finner du informasjon om Byggekostnad. I menyen til høyre finner du eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. 

 

Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Arealplansaker og reguleringssaker. Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til loven. Boligseksjonering, som også omfatter deling av fast eiendom.

Ballangen kommune overtar all saksbehandling av konsesjonssaker for Narvik kommune fra 1. oktober 2017. Ordningen gjelder også for "egenerklæring om konsesjonsfrihet", skjema som ofte benyttes ved salg/kjøp av eiendommer. Skjema kan sendes pr. e-post til post@ballangen.kommune.no eller som ordinær post til Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 Ballangen.

Veiledning med reglement for graving i offentlig kommunal veg

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene på en slik måte at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og/eller andre finansieringsinstitusjoner.
 
Narvik kommune kan tilby Startlån (topp- eller fullfinansiering), samt tilskudd til etablering og tilpasning av boligen.
 

Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan man søke Husbanken gjennom kommunen om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Merk: Enkelte av lenkene under "Eksterne linker" i høyre marg fungerer ikke, men da vil tilsvarende lenke være å finne under "Lokale lenker".

Innlevering av gravemelding/søknad om graving 
Søknad leveres Narvik VANN KF eller sendes på mail til: postmottak@narvikvann.no. Innlevering kan også gjøres i postkasse 1. etasje, Teknisk rådhus alle hverdager mellom  kl 08.00 og 15.30.
Narvik VANN KF koordinerer saksbehandlingen og gir veiledning til søker. 
 

 

Ønsker du å fradele en eller flere parseller fra en eksisterende grunneiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke.


Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven for øvrig, herunder tekniske krav til brannsikkerhet og andre krav i gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Vær derfor oppmerksom på at unntakene fra søknadsplikt ikke gjelder dispensasjon. Selv om et tiltak kan iverksettes uten søknad om byggetillatelse må det likevel søkes om dispensasjon dersom tiltaket f.eks. er i strid med kommunale planer, eller tiltaket skal utføres i byggeforbudssonen i hundremetersbeltet langs sjøen.
Det kan dessuten være fastsatt andre avstands- og høyderegler i planer. Et annet eksempel kan være at byggverket som skal oppføres gjør at tomten får høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt i planer, da er det  kravene i vedtatt plan som gjelder. Tiltaket kan i slike tilfeller ikke iverksettes før dispensasjon er innvilget.

Skal du bygge trenger du i de fleste tilfeller å søke om tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. 
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS