Publisert 15.03.2017

 

Administrasjonen består av rådmannsteamet og enhetene Økonomi, Fag og forvaltning, HR, Samfunnskontakt og service, IT drift og utvikling og Kemner. Administrasjonen utgjør tilsammen 75 årsverk. De ansatte har svært variert utdanningsbakgrunn og realkompetanse. Administrasjonen utfører og ivaretar ledelse, intern service, saksbehandling, rådgivning, utviklingsoppgaver, drift og tilsyn på sine ulike fagområder.

Publisert 15.03.2017

Barnehagene og skolene er blant de største sektorene i kommunen.

Kommunens spesialpedagogiske team har 10 årsverk.
Barnehagene i Narvik kommune har tilsammen 37 avdelinger og 125 årsverk fordelt på de 11 kommunale barnehagene.
Grunnskolene omfatter 9 skoler hvorav 3 er kombinerte barne- og ungdomsskoler og 2 er ungdomsskoler samt Narvik voksenopplæring som også har flyktning-/innvandrerskole. Skolene har tilsammen mer enn 300 årsverk. 

 

Publisert 15.03.2017

Enhet Kultur har 22 årsverk fordelt på kulturskolen, bibliotek og allmenne kulturoppgaver med blant annet drift av kommunale ungdomsklubber og aktivitetssenteret for eldre.

Kompetansebehovet er blant annet:

  • høgskoleutdannede musikere og pedagoger i kulturskolen
  • bibliotekarer
  • konsulenter innenfor ungdomsarbeid

 

Publisert 15.03.2017

Eiendomsforvaltningen består av de to enhetene Byggforvaltning og Renhold. Enhetene har tilsammen 68 årsverk.   

Enhet Veg og park ivaretar drift og vedlikehold av badeplass, lekeplasser, minnesmerker, parkanlegg, grøntområder og kommunale veger. Enheten har 20 årsverk.

Publisert 15.03.2017

Enhet Areal- og samfunnsutvikling har 22,5 årsverk. Enheten har ansvar for overordnet areal- og samfunnsplanlegging og bistår rådmannen og andre enheter i plan- og prosessarbeid og med utredninger og analyser. Enheten ivaretar drift og vedlikehold av kartbaser, planregister og webkart. Enheten saksbehandler saker innenfor tomte- og eiendomsmåling, matrikkel og eiendomsskatt, bygge- og delingssaker, reguleringssaker, naturforvaltning og Forurensningsloven. Enheten har også ansvar et overordnet ansvar for folkehelse.

Oppgavene i enheten krever variert fagkompetanse. Plan- og utviklingsarbeid gir mulighet for deltakelse i store, profilerte saker. For samfunnsinteresserte er det spennende å jobbe i et politisk system og ta del i utviklingen av lokalsamfunnet. Ingeniører,, samfunnsvitere og jurister utfyller hverandre når planer utarbeides og settes i verk.

Enhetens ansatte er innen faggrupper som:

  • ingeniører
  • samfunnsvitere
  • jurister
  • naturvitere
Publisert 15.03.2017

Narvik kommunes tjenester innenfor helse- omsorgstjenester og sosialtjenester er organisert i 5 sektorer med tilsammen 12 enheter. Tjenestetilbudet er bredt og omfatter helsetjenester, barnevern, tjenester innenfor psykisk helse og rus, sosiale tjenester, bo- og omsorgstjenester til funksjonshemmede og utviklingshemmede, pleie- og omsorgstjenester i sykehjemmene, i omsorgsboliger og bofellesskap samt hjemmetjenester.

Sektorene har tilsammen 680 årsverk.


Kommunens felleskjøkken produserer middager til institusjonene og har 7 årsverk. For de fleste stillingene her er kompetansekravet fagbrev som kokk.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS