Skatt og likning

Publisert av Kirsti Simonsen. Sist endret 18.07.2016

I Narvik kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.
Av inntekten trekkes først et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Hvis du er i skatteklasse 1, vil fradraget være på 51.750 kroner i 2016.
Så trekkes inntektsskatten, satsen her vil være 25 prosent i 2016.
 
 
Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.
 
Alle næringsdrivende, også personlig næringsdrivende må levere selvangivelsen elektronisk. Selvangivelsen med alle skjema/vedlegg må leveres innen 31 mai.
 
Selvangivelser som sendes pr.post ansees som ikke levert.
 
Har bedriften enkle skatteforhold, kan du levere næringsrapport skatt istedet for selvangivelse.
Du kan finne mer opplysninger om dette og annet på skatteetatens sider.
 

Selvangivelsen leveres skatteetaten enten elektronisk eller pr. brev. Selvangivelsen skal inneholde alle beløp som angår innbyggeren, det være seg fra arbeidsgiver, nav, forsikring, bank osv.

 
Alle som har formue og/eller mottar inntekt har plikt til å levere selvangivelse.
Inntekt, formue, gjeld og utgifter danner tilsammen grunnlaget for hvor mye som skal betales i skatt.
Hvis ferdigutfylt selvangivelse er korrekt, trenger du ikke å levere denne.
 
Alle næringsdrivende må levere elektronisk
Alle eiendommer takseres

Taksering hvert 10. år Fra og med 2010 ble alle eiendommer i Narvik kommune taksert og skattlagt. Alle eiendommer utenfor bymessige strøk ble i 2010 taksert for første gang, og øvrige eiendommer ble retaksert. Retaksering skjer normalt hvert 10. år (alminnelige retaksering).
Omtaksering i 10-års perioden Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige retakseringer foretar en justering av taksten for enkelteiendommer. Kriteriene for omtaksering er:

  • Det har foregått deling av eiendommen
  • Bygninger på eiendommen er revet eller brent
  • Det er oppført nye bygninger eller tilbygg på eiendommen
  • Det har skjedd andre endringer som har endret verdien av eiendommen

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Takstutvalget har i 2010 vedtatt Rammer og retningslinjer for taksering. Se:

måling_i_forbindelse_med_taksering_av_eiendommer.jpg

Regler for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten i Narvik kommune er vedtatt av Narvik bystyre 24. september 2009.

Alle boligbygg, fritidsboliger og eierseksjoner til denne bruk tildeles ett  bunnfradrag. 

Boligbygg som inneholder mer enn en boenhet kan tilordnes flere bunnfradrag. Eier må da melde forholdet inn til eiendomsskattekontoret på fastsatt skjema, se vedlagt skjema som skal benyttes.
Reglene inneholder bestemmelser om hvilke boligbygg/boliger som har rett til  bunnfradrag, avgrensing av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer bunnfradrag, arealberegningsmetode, i hvilke tilfeller det kan tilordnes flere bunnfradrag og om klageadgangen.

Se: 

KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du enkelt  lage KID-nummer selv. Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder.
 

KID-nummer for betaling av skatt kan du generere  selv på skatteetaten.no

KID-nummer kan du også få ved henvendelse til Kemneren i Narvik
på tlf. 76 91 22 40. Kemneren har telefontid 10.00-14.00.

måling_i_forbindelse_med_taksering_av_eiendommer.jpg

Regler for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten i Narvik kommune er vedtatt av Narvik bystyre 24. september 2009.

Alle boligbygg, fritidsboliger og eierseksjoner til denne bruk tildeles ett bunnfradrag.

Bygninger som ikke tidliger er registrert vil nå bli registrert og ilagt eiendomsskatt

Det finnes bygninger i marka som aldri har vært registrert hos eller godkjent av bygningsmyndighetene. Bygningene blir nå registrert og ilagt eiendomsskatt. Registreringen betyr på ingen måte at bygget er godkjent. Det er eierens ansvar å sørge for at dette blir brakt i orden.

Benytt skjemaet: Erklæring om eiendomsskatt - Grunneiererklæring (PDF, 55 kB).

 

Flere og flere bransjer og virksomheter tar i bruk skatteattester i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS