Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Bystyret vedtok 21. desember 2017 Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland med ikrafttredelse 1. januar 2018. 

Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyrer for henholdsvis kommunal saksbehandling og kontrolltiltak knyttet til gitte bestemmelser. Gebyrene skal settes slik at de samlet sett ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, se forurensningsloven § 52a.

Kommentarer til forskriften
Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter forurensningsforskriften kapittel 12. Dette gjelder behandling av eksisterende tillatelser og nye tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann. Saksbehandlingsgebyret blir fakturert i tilknytning til søknadsbehandlingen.

Tilsynsgebyret skal dekke Narvik Vanns kostnader for tilsyn med alle avløpsanlegg i kommunen som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 12 Dette innebærer at tilsynsgebyret skal ilegges alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, men som har mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe). Tilsynsgebyret faktureres som et årlig gebyr og sammen med øvrige kommunale avgifter. Alle anlegg kommer likevel ikke til å kontrolleres årlig, men vil bli kontrollert og gjennomgå tilsyn etter faste intervaller. Den gebyrpliktige slipper da å betale et engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og får i stedet kostnaden fordelt over flere år.

Gebyrene er hjemlet i forskriften og størrelsen vedtas årlig av bystyret.

For mer informasjon om forskriften, se: narvikvann.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS