Eiendomsskatt i Narvik kommune

I Narvik kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Eiendomsskatt 2018

Eiendomsskatteliste 2018 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. til 31. mars 2018.

Listen vil ligge ute på Narvik Rådhus og på kommunens hjemmeside Eiendomsskatteliste 2018  

Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2018 er satt til 16. april 2018.

Forfallsdato for kommunale avgifter og eiendomsskatt fra 2018

Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil som tidligere distribueres i 2 terminer. 1 termin faktureres med forfallsdato 1. april  og  2. termin med forfallsdato 1. oktober.

Last ned PDF  Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt (PDF, 48 kB)

 

Av den totale inntekten på eiendomsskatt (ca 110 millioner i 2014) kommer ca 24 % fra bolig/fritidsboliger. Skatt fra kraftverk, energiforsyning og telenett og produksjonsbedrifter utgjør ca. 62 % og øvrig næringsliv ca. 14%.

Innkreving av eiendomsskatt blir regulert i lov av 6. juni 1975 nr 29 om eiendomsskatt til kommunene.

Årlig eiendomsskatt blir fastsatt med bakgrunn i eiendommens markedsverdi. Verdien blir fastsatt av et kommunalt utvalg med benevnelsen takstutvalg. Takseringen er en massetaksering med bakgrunn i faste sjablonverdier for å sikre likebehandling.

TakFramdrift i arbeidet - Klikk for stort bilde sering hvert 10. år
Fra og med 2010 ble alle eiendommer i Narvik kommune taksert og skattlagt.
Alle eiendommer utenfor bymessige strøk ble i 2010 taksert for første gang, og øvrige eiendommer ble retaksert. Retaksering skjer normalt hvert 10. år (alminnelige retaksering)

Omtaksering i 10-års perioden
Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige retakseringer foretar en justering av taksten for enkelteiendommer. Kriteriene for omtaksering er:

  • Det har foregått deling av eiendommen
  • Bygninger på eiendommen er revet eller brent
  • Det er oppført nye bygninger eller tilbygg på eiendommen
  • Det har skjedd andre endringer som har endret verdien av eiendommen

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt
Takstutvalget har 19. februar 2010 vedtatt Rammer og retningslinjer for taksering.
Les vedtaket her: Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 165 kB).

Takstutvalget for eiendomsskatt
Se Narvik bystyres sak 110/15:  Oppnevning av takstutvalget for eiendomsskatt 2015-2019

Fritak for eiendomsskatt
Eiendomsskattelovens §5 fritar enkelte eiendommer for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer, samt kirker og gårdsbruk i drift.
Narvik bystyre kan velge å frita eiendommer etter eiendomsskattelovens §7.
Det kan søkes fritak for organisasjoner. Fritak er i dag gitt til idrettslag, barnehager, boligstiftelser m.m.
Bygg som er regulert verneverdige eller fredet er innvilget helt eller delvis fritak av Narvik bystyre.
Fritaksparagrafene i eiendomsskatteloven finner du som vedlegg.

Lenker til Eiendomsskatteloven og Skjema for fritak av eiendomsskatt (PDF, 71 kB) finner du her.

Årlig eiendomsskatt
Utregning av eiendomsskatt:
Fra eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag pr. boenhet når boenheten er lik eller større enn 40 m2. Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Eiendomsskatten du skal betale, utgjør en promillesats av dette beregningsgrunnlaget.

Størrelse på bunnfradrag og promillesats fastsettes av Narvik bystyre hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. (se vedlegg bakerst i artikkelen for skattesatser gjeldende år.

Her kan du finne de gjeldende Takstvedtekter (PDF, 42 kB).

Eiendom med flere eiere
Melding om skattetakst og beregnet årlig eiendomsskatt sendes til alle tinglyste eiere. Faktura for betaling av eiendomsskatt sendes valgt kontaktperson eller til den som er først oppført i grunnboken. Dersom det er flere eiere, må betalingen og fordelingen av skatten ordnes eierne imellom.

Klage på takst og fastsatt eiendomsskatt
Melding om takst og eiendomsskatt sendes ut i slutten av februar. Eventuell klage må være innkommet innen 6 uker etter at skatteseddel er utsendt. Det kan ikke klages på samme grunn hvert år.

Eier kan klage på

  • Eiendomsskattetaksten – er eiendommen taksert for høyt i forhold til faktisk markedsverdi, er eiendommen forskjellsbehandlet i forhold til sammenlignbare eiendommer?
  • Innkrevingen – er det benyttet korrekt skattesats, er det trukket fra korrekt antall bunnfradrag (boenheter)?

Klage på eiendomsskattetaksten blir først behandlet i skattetakstutvalget. Dersom de opprettholder tidligere taksering blir saken oversendt overtakstutvalget som gjør en helt ny vurdering av taksten.

Klagen på innkreving blir først behandlet administrativt. Dersom klager ikke får medhold blir saken sendt overtakstutvalget.

Det er ingen klageadgang på overtakstutvalgets avgjørelse. Dersom eier mener at han er utsatt for urett eller feil behandling av kommunen kan han be om Sivilombudsmannens vurdering.

Begjæring om omtaksering
Dersom verdien av en eiendom er vesentlig endret i forhold til andre eiendommer, kan skatteyter kreve omtaksering av eiendommen. Et slikt krav må være sendt inn før 1. november i året før skatteåret. Takstutvalget avgjør om vilkårene for omtaksering er til stede.

Skatteyter må betale eventuelle omkostninger ved omtaksering.

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten
Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan skje dersom det har oppstått forhold som gjør det særlig urimelig å fastholde skatten helt eller delvis. Praksisen er streng. Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig, er sykdom (som har ført til tap av inntekt), brann eller naturkatastrofer. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Stor gjeldsbelastning eller at skatteyter er minstepensjonist gir ikke grunn til ettergivelse av skatt.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet på bakgrunn av skatteoppkreverens innstilling i saken.

Kunngjøring:
Narvik kommune kunngjør (før 01.mars) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, ev. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 4 uker på kommunens nettsider og i papirformat på Servicekontoret.

Har du spørsmål ? Har du spørsmål du ikke finner svar på på nettsidene våre, ta kontakt med oss på følgende telefonnumre:
Areal- og samfunnsutvikling: Sentralbordet:
Tlf. 76 91 35 29 / 76 91 35 25
Tlf. 76 91 20 00

 

Utskrift av bystyrets vedtak som gjelder eiendomsskatt i 2016 :
bystyresak 141/15 i møte 10. des. 2016

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS