Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram Detaljregulering Midtre Gardsti

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering Midtre Gardsti, gnr./bnr. 44/5 i Narvik kommune. PlanID 2019003.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger, barnehage/SFO og parkering. Planen omfattes av Forskrift om konsekvensutredning. 

Klikk for stort bilde Planområdet er vist med blå, stiplet linje på kartutsnitt.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. 

Innspill til planarbeid og planprogrammet kan meldes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@multiconsult.no innen 13.08.2019.

Dokumentene til planprogrammet kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her: 

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 18/4353