Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020

Klikk for stort bildeRetningslinjer for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2020 Nicola Mulryan, Narvik kommune Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen.

Retningslinjer for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2020

Søknadsfrist: 15. februar 

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no

Hvem kan søke

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.

Det kan gis tilskudd til

Krav til søknad

Kommunen skal gjøre vedtak innen 15. mai.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og kommunens prioriteringer.

Ved spørsmål om ordninga kontakt Marit Liengen, enhet areal og samfunnsutvikling, mobil. 959 69 837, 
e-post: marit.liengen@narvik.kommune.no