Øvelse Cold Response 2020

Klikk for stort bildeI perioden 2. til 20. mars 2020 vil styrker fra NATO land, samt Sverige og Finland gjennomføre vintertrening i Nord-Norge. Øvelse Cold Response 2020 finner sted i nordre del av Nordland fylke og de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke.

Øvelsen vil påvirke trafikken i vår region. På land vil hoveddelen av øvelsen foregå fra Bjerkvik til Nordkjosbotn, med noe aktiviteter lengre nord.

Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 2. til 18. mars. Etter feltøvelsen skal både materiell og personell transporteres ut av øvingsområdene. Det vil foregå frem til 1. april.

Spesielt før og etter øvelsen, men også under selve øvelsen, vil det være økt aktivitet med militære kjøretøy og kolonner på veiene i Narvikregionen. En stor mengde militært materiell ankommer via havna i Narvik.

Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet også langs deler av veinettet. Disse områdene vil være spesielt skiltet, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår.

Se Forsvarets hjemmesider for mer informasjon.
https://forsvaret.no/coldresponse

Her finner du trafikkinformasjon:

Statens Vegvesen:

Hovedtyngden av landoperasjonene vil foregå i tilknytning til hovedveiene E6 og RV84 (Kystriksveien). Maritime styrker vil operere langs kysten fra Lofoten og nordover, mens fly og helikoptre vil operere i hele øvingsområdet.

Spørsmål om aktiviteten kan rettes til øvingsledelsen på Setermoen på telefon 77 19 30 60, eller til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på telefon 75 53 63 00.

Berørte hovedveistrekninger

Disse veistrekningene blir mest berørt under hele øvelsen:

E6 Bjerkvik – Nordkjosbotn
Fv. 84 Fossbakken - Sjøvegan - Sørreisa
Fv. 86 Sørreisa - Bardufoss
Fv. 87 Bardufoss – Skjold

Denne uka vil det være militær kolonnekjøring på disse strekningene:

2.mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen  
3. mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen  
4.mars: Fylkesvei 86 / E6 Sørreisa - Setermoen
7. mars: E6 Narvik – Bjerkvik

Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ferdes på disse strekningene om å vise hensyn når de møter med militære kolonner.
Les mer på Statens vegvesens sider:
https://www.vegvesen.no/hovedside/nyheter/cold-response-2020-disse-veiene-blir-berort 

Restriksjoner for flygning og droner

Forsvaret har etter søknad til Luftfartstilsynet fått opprettet to midlertidige restriksjonsområder for fotografering/filming fra luften. Forbudet mot “luftbårne sensorer” gjelder fra og med 24.02.2020 til og med 24.03.2020.

På Nasjonal sikkerhetsmyndighets nettsider kan du lese mer om restriksjonene.

Formålet med øvelsen

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. 

Øvelsen skal sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitets strid under krevende vinterforhold.

En annen viktig del av øvelsen er å trene de store amfibiske kapasitetene. Dette betyr at man øver på å beherske overgangen mellom kyst og land. Dette kan for eksempel skje ved at militære sjøstyrker tar seg til land med landgangsfartøyer og helikoptre for å angripe et mål.

Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor er Cold Response en viktig øvelse.

Eventuelle skader på eiendom

Forsvaret bruker «Lov om militære rekvisisjoner» for å kunne arrangere denne øvelsen, og i loven fremkommer at alle skader skal erstattes.

Tips/råd til skadelidte:

  • Ta bilder før og etter øvelsen (mange)
  • Husk private veier med grøfter, stikkrenner osv.
  • Dokumenter avlingsnivå før og etter øvelsen
  • Om mulig – dokumenter grøftetilstand

Dokumenter ellers alle skader best mulig.

Telefon for å melde fra om skader på eiendom: +47 400 38 526