Offentlig høring - Retningslinjer skoleskyss for Narvik kommune 

Fra 1.januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik. Tidligere kommuner Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en nye retningslinjer som sendes ut på høring. Retningslinjene skal vedtas av kommunestyret, og vil i ettertid gi kommunen en hensiktsmessig behandling av skoleskyssøknader. 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa §7.1 sier følgende: 

”§ 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 

Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. 

Departementet gir nærmare forskrifter om tryggleiken til elevane under skoleskyssen. 

Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast eller innlosjerast. 

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte.” 

Høringsparter er grunnskolene i Narvik kommune, organisasjonene og skolens rådsorganer representert ved SU, FAU og elevråd. Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar. 

Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside. Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til enhet Service, Narvik kommune. Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til rådgiver på Oppvekst, Gro Hoseth. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen bes merket: «Høring - Retningslinjer skoleskyss for Narvik kommune». 

Dokument til høring:
Retningslinjer skoleskyss kan leses her (PDF, 167 kB)
Skoleskyss matrise alle skoler kan leses her (PDF, 138 kB)


Høringsfristen settes til tirsdag 26.05.20. Se Retningslinjer for skoleskyss Narvik kommune med vedlagt matrise. 

Med hilsen 
Narvik kommune

Gro Hoseth 
Rådgiver Oppvekst. 

Kontaktinformasjon
Narvik kommune, Oppvekst, Postboks 64, 8501 Narvik 

E-post: postmottak@narvik.kommune.no