Narvik Bystyre avholder møte torsdag 9. mai 2019 kl. 13:00

Bystyrets møte er åpent for publikum. Se Narvik bystyres møter direkte på YouTube 

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat.

Orienteringer

1. HRS: Avfallshåndtering i eierkommunene.
2. Agenda AS: Status. 
3. Økonomistatus – herunder status innsparingstiltak, sykefravær, byggeprosjekter v/rådmann.

Saker til behandling

025/19 Referatsaker
026/19 Finansiering av infrastruktur Fagernesfjellet næringsområde.
027/19 Økonomirapport 1/2019.
028/19 Narvik kommunes årsregnskap 2018.
029/19 Helseoversikt for Narvik kommune 2018.
030/19 Temaplan for integrering og inkludering 2018-2025.
031/19 Innspill til inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner.
033/19 Interpellasjoner: Vegard Lind-Jæger, SV: Farlige skoleveier i Bjerkvik. 
Tor Nysæter, H: Isflate nye Narvik ungdomsskole. 
034/19 Søknad om dispensasjon for bruk av bil i utmark. 

Bystyrets møte er åpent for publikum.
Ordføreren i Narvik