Liste over eiendomsskatt 2019

Listen vil ligge ute i tidsrommet 01.03.2019 til 31.03.2019.

Forklaring til listen

Listene er sortert etter eiendommens navn/adresse Listen innholder ikke navn på eier. En årsak til dette er at matrikkelloven § 30 setter begrensninger på utlevering av eieropplysninger fra matrikkelen (personvernhensyn).

Grunnlaget for eiendomsskatt er «Takst» minus «Bunnfradrag). Den alminnelige skattesatsen er 7 promille, mens boliger/fritidsboliger har en redusert skattesats på 4,5 promille,jf. eiendomsskattelovens § 12.  Har du behov for mer informasjon ta kontakt med Eiendomsskattekontoret på telefon, 76 91 35 29

Listen er delt i tre avsnitt

Avsnitt 1. 
Hovedlisten over alle skatteeiendommer (PDF, 854 kB) (PDF, 2 MB)

Avsnitt 2. 
Eiendommen som er helt eller delvis fritatt fra beskatning etter § 5 i eiendomsskatteloven (PDF, 89 kB) (PDF, 400 kB)
Avsnitt 3. 
Eiendommen som er helt eller delvis fritatt fra beskatning etter § 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 9 MB) (PDF, 295 kB)

Alle eiendommer takseres

Årlig eiendomsskatt blir fastsatt med bakgrunn i eiendommens eiendomsskattetakst. Verdien blir fastsatt av et kommunalt utvalg med benevnelsen takstutvalg. Takseringen er en massetaksering med bakgrunn i faste sjablongverdier for å sikre likebehandling.

Taksering hvert 10. år

Fra og med 2010 ble alle eiendommer i Narvik kommune taksert og skattlagt. Alle eiendommer utenfor bymessige strøk ble i 2010 taksert for første gang, og øvrige eiendommer ble retaksert. Retaksering skjer normalt hvert 10. år (alminnelige retaksering)

Omtaksering i 10-års perioden 

Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige retakseringer foretar en justering av taksten for enkelteiendommer.

Kriteriene for omtaksering er:

  • Det har foregått deling av eiendommen
  • Bygninger på eiendommen er revet eller brent
  • Det er oppført nye bygninger eller tilbygg på eiendommen
  • Det har skjedd andre endringer som har endret verdien av eiendommen

Takstvedtektene og Rammer og retningslinjer for taksering danner rammen rundt takseringsarbeidet.

Klageadgang

Det kan klages på eiendomsskattetakst og eventuelle feil ved utskrivning av skatten. Utskrivning av skatten kan omhandle bruk av differensiert skattesats (4,5 eller 7 promille), tilordning av bunnfradrag og innvilget fritak.

Eiendomsskattetaksten («Takst») skal gjenspeile antatt omsetningsverdi på eiendommen. Dersom du mener eiendomsskattetaksten er feil kan du klage på dette.

Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere. Klagen må leveres skriftlig innen 6 uker etter at skattelisten er lagt ut, senest 12. april 2019. Klagen må angi hvilken eiendom klagen gjelder og må begrunnes.

Listen er utarbeidet i hht. §15 i eiendomsskatteloven

Kontakt informasjon og åpningstider

Eiendomsskatt

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00
Telefontid
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00
Telefon 76 91 35 29
Besøksadresse
Narvik rådhus, Kongens gate 45, 8514 Narvik
E-post
postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik