Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik kommune

Klikk for stort bildeFormannskapet har i møte 17.09.20 (sak 074/20) vedtatt at utkast til "Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik kommune" skal legges ut på høring

Retningslinjene omfatter kun de saker som må omsøkes, dvs. trenger en dispensasjon fra
kommunen. Dette omfatter behandling av søknader knyttet til snøscooter, helikopter, båt,
barmarkskjøring mv. etter bestemmelser i motorferdselloven og i sentral forskrift for bruk av motorkjøretøyer, med videre veiledning fra rundskrivene T-1/96 og T-6/09. Det vises for øvrig til
Miljødirektoratets nettside om regulering av motorferdsel i utmark.  

Utkast til retningslinjer er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Narvik, Narvik kommunes hjemmeside, samt servicekontorene i Ballangen og Kjøpsvik. Innspill merkes med 20/3973 og sendes til Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik eller pr. e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Høringsfrist er 26.10.20.

Saksframlegg (PDF, 412 kB)

Høringsutkast  (PDF, 846 kB)