Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte bildekk - Ragn Sells Dekkgjenvinning AS

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS (RDS) har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og behandle kasserte bildekk ved sitt anlegg i Kjøpsvik i Narvik kommune.

Om søker og tiltaket
Ragn Sells Dekkgjenvinning AS er et datterselskap av Ragn Sells AS, som har en landsdekkende avtale med returselskapet Norsk Dekkretur AS om innsamling og bearbeiding av kasserte bildekk.

I Kjøpsvik mottas dekkene hvor de mellomlagres, klippes og sendes videre og brukes som brensel i sementfabrikken. Bedriften har planer om å sette opp et bygg slik at denne driften skal foregå innendørs.

Hvorfor trenger man tillatelse til å ta imot og behandle bildekk?
Kasserte bildekk er avfall. Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter forurensingsloven.

I tillatelsen kan Fylkesmannen sette vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende. Dette kan være vilkår som går på å redusere støy, eller utslipp til luft eller vann.

Høring
Beskrivelse av virksomheten kan leses på denne siden og på servicetorget på rådhuset i Narvik kommune, samt servicetorget i Ballangen og Kjøpsvik. Ytterligere informasjon kan fåes hos Fylkesmannen (telefon 75 53 15 66).

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ, eller e-post: fmnopost@)fylkesmannen.no.
Frist for dette er 14. oktober 2020.

Beskrivelse av Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS planlagte aktivitet i Kjøpsvik (PDF, 148 kB).

Aktivitet mottak og kverning av dekk i Kjøpsvik, Narvik kommune (PDF, 113 kB)