Grensefastsettelse elv-sjø Prestjordelva/Elvegårdselva

Grense elv-sjø for Elvegårdselva og Prestjordelva i Bjerkvik er vedtatt, 20.06.19, av bystyret i sak 056/19.

Grense elv-sjø for Elvegårdselva og Prestjordelva i Bjerkvik er vedtatt, 20.06.19, av bystyret i sak 056/19. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk. Grensen viser skillet mellom grunneierområdet hvor en må kjøpe fiskekort og allmenhetens område, hvor sportsfiske er fritt for alle i området definert som sjø.grunneiers tillatelse.

Vedtak

Iht. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 31 fastsettes følgende grense mellom elv og sjø for Prestjordelva og Elvegårdselva i Narvik kommune:

Grensen skal settes, som en rett linje uten knekkpunkt, nord for moloen (koordinater N 7606204 Ø 603720) og sørøstover for utløpet av Elvegårdselva (koordinater N 7605668 Ø 604667), som vist på kart.

Innenfor denne grensen gjelder grunneiers eksklusive rett til fiske. Det er med andre ord ikke tillatt å fiske innenfor grense elv/sjø uten grunneiers tillatelse.


Klikk for stort bilde

Grense elv-sjø er markert med grønn linje i kartet. Grensen skiller allemannsretten til å fiske i sjøen, og retten grunneier har til å kreve betalt for fiske på egen grunn. Fra denne grensen og utover er det en 100-meterssone med fiskeforbud, men det tillatt å fiske i 100-metersonen i den tida det er tillatt å fiske i elvene ovenfor. I kartet er 100-metersonen markert med rød linje, utenfor denne linjen er det fritt fiske. Fisker folk ovenfor grense elv/sjø, krever forskriftene at de har fiskekort samt at de forholder seg til fiskekvoten som gjelder for elvene.

Grensene skal avmerkes med tydelige merker. Merking av soner avtales nærmere med Statens naturoppsyn. Kommunen kan ta i bruk privat grunn til merking av grenser, jamfør lov om laksefisk og innlandsfisk § 15.

Klikk for stort bilde

I tillegg til grense elv-sjø må man også forholde seg til munningssonen, merket med gul linje i kartet. Denne sonen er lengre ut fra vassdraget enn grense elv-sjø. Innenfor munningssonen er det ikke lov å fiske med faststående redskap i perioden 15. april – 30. september. I tillegg er det spesielle bestemmelser for fiske med garn i samme periode.

Kommunens vedtak kan ikke påklages etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 kap. VI. Partene kan innen 3 måneder etter kommunens vedtak kreve spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn.

Vedtaket er gyldig etter tre måneder, dersom det ikke kommer krav om rettslig skjønn. Kommunen orienterer partene, Fylkesmannen og Miljødirektoratet om vedtaket.

Vedtaket kan prøves på nytt når forholdene i vassdraget har endret seg vesentlig, for eksempel ved endring av vannløp. I tillegg kan vedtaket alltid prøves på nytt etter ti år.