Forskrift om forebygging av koronasmitte

På grunn av situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus er alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen i Narvik kommune stengt fra og med 13. mars 2020. Helsedirektoratet traff 12. mars 2020 vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, som gjelder for hele landet og som dels supplerer og dels overlapper kommunens vedtak.

Narvik kommune oppfordrer kommunens innbyggere og besøkende til å respektere og overholde alle forebyggende tiltak så vel anbefalinger som vedtak truffet med hjemmel i smittevernloven, av kommunen eller av nasjonale myndigheter.

For å ytterligere begrense smittespredning er det den 16. mars vedtatt forskrift om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune som sammenfatter vedtatte tiltak.

Forskriften kan også leses i sin helhet på Lovdata.no

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Narvik kommune 16. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav c og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 1.Forskriftens formål
Forskriftens formål er å stoppe spredning av Covid-19, bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen, samt begrense smittespredningen.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Narvik kommune.

§ 3.Definisjoner
Med luftveissymptomer menes hoste, sår hals, feber og pustevansker.

Med kollektivtransport menes blant annet flybuss, rutebuss, tog, hurtigbåt, ferge og andre transportmidler som ikke er private transportmidler.

Med sårbare grupper menes eldre over 65 år, voksne med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

§ 4.Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet i forhold til å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til medreisende. Det innebærer blant annet at man skal holde avstand på 1 meter til alle medreisende, og at man så langt det lar seg gjøre skal legge reisen til utenfor rushtiden.

§ 5.Samlinger
Det skal ikke avholdes arrangementer/forsamlinger. Dette gjelder også organisert sport og trening inne og ute. De nasjonale myndigheters til enhver tid gjeldende beslutninger om avstand gjelder, for tiden 1 meter.

§ 6.Besøk til sårbare grupper
Det gjelder besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg i Narvik kommune. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner. Besøk må da skje etter avtale med institusjonens enhetsleder, og da med særlige smitteverntiltak.

§ 7.Karantene
Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve nasjonale myndigheters gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Narvik kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. Arbeidsgivere har ansvar for å ivareta egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i Narvik.

Alle som ankommer Narvik etter reiser i fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Narvik kommune.

Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

§ 8.Personlig hygiene
Alle som oppholder seg i Narvik kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

§ 9.Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra skal vektlegge virksomhetens egenart og hvorvidt kritiske funksjoner for liv og helse rammes. Møtevirksomhet, kurs og seminarer med fysisk tilstedeværelse bør ikke gjennomføres med mer enn 5 personer til stede. Elektroniske løsninger bør benyttes som alternativ der det er tilgjengelig.

§ 10.Ansvar
Narvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11.Overtredelse
Forsettlig eller uaktsom overtredelse kan straffes etter smittevernloven § 8-1.

§ 13.Ikrafttredelse og varighet
Forskriften er truffet av kommuneoverlegen i Narvik kommune. Forskriften trer i kraft straks med tilbakevirkende kraft for karantenebestemmelsene i § 7 andre ledd fra og med 10. mars 2020, og gjelder inntil videre.