Dirigent- og instruktørordningen - Særskilt tjenestebeskrivelse for distriktsmusikernes pedagogiske tjenester

Beskrivelse

I. TJENESTENS OMFANG

Som fast ukentlig ordning tilbys instruktører til barn og unges sang- og musikkforeningene. Narvik kulturskole kan utarbeide kursopplegg og stille lærere til disposisjon. Lærere kan også medvirke på ved kursopplegg utarbeidet av andre.

II. ØKONOMI

a) Pris/ kostnader Bystyret vedtar avgifter for tjenesten. Gjeldende timesats finnes i vedlegget nederst i tjenestebeskrivelsen. Timesatsen for dirigenttjenesten beregnes av årsverket på 1687,5 timer. For instruksjon og kursvirksomhet betales for faktisk medgått tid. Refusjonskrav fordeles på 2 innbetalinger i året, desember og juni.

b) Skyss/ reiseutgifter Foreningene betaler ikke for eventuelle skyssutgifter innen Narvik kommune. Reise-/kostpenger utenom Narvik kommune må bekostes av foreningen etter gjeldende satser i kommunens reiseregulativ.

c) Ekstra arbeid Dersom det er ønske om at dirigenten skal påta seg mer arbeid enn avtalt årstimetall, må foreningen ta dette opp med kulturskolerektor.


III. DIRIGENTTJENESTEN

Årstimeverket tilsvarer 1687,5 timer i 100% stilling. Av dette benyttes 650 timer til øvelser og konserter. De resterende 1037,5 timene benyttes til forberedelser, møtevirksomhet, foreningskontakt, pausetid, reisetid og annet arbeid. Hvis stillingen er mindre må det foretas en avregning i forhold til avtalt stillingsstørrelse.

Hver konsert/medvirkning beregnes til minimum 2 timer. På 17. mai beregnes faktisk tid x 2.

Arbeidet fordeles normalt over 37 uker. Det forutsettes en viss fleksibilitet hva angår disponering av tidsrammen. Arbeidet kan fordeles over flere uker. Eventuelle omdisponeringer må skje i forståelse med kulturskolerektor.


IV. INSTRUKSJON- OG KURSVIRKSOMHET

For virksomheten betales for faktisk tid. Eksempel på 3 timer instruksjon pr. uke: Det undervises i 37 uker. 3 timer x 29 uker = 87 timer. Beregnet av årstimeverket 1687,5 x 12 % = 202,50 For fordeling av årstimeverket vises til pkt III: Arbeidstidsberegning/stillingsdisponering.


V. ARBEIDSPLANER

Musikkforeningene skal i samråd med dirigent/ instruktør utarbeide arbeidsplaner på halvårsbasis. Det må tas hensyn til distriktsmusikernes/ kulturskolelærernes øvrige arbeidsplaner. Arbeidsplanene skal leveres kulturskolens administrasjon innen semesterstart.

Lover

LOVFESTING AV MUSIKKSKOLENE

19. juni 1997 fattet Stortinget vedtak om endring i lov av 13. juni 1969 nr.24 om grunnskolen m.m. Følgende lovtekst ble vedtatt:"Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk/ kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv."

Søknadsfrist

Det søkes på fastsatt søknadsskjema. Også de som nå har dirigent/instruktør på tjeneste må sende inn skjema.

Søknad om dirigent-/instruktørtjenester

Søknadsfrist
Søknad om dirigent/instruktør kommende skoleår sendes skolen innen 1. juni.

Behandlingstid

Søknadene behandles av kulturskolerektor i samarbeid med lærere og musikere. Melding om eventuelt tildelt tjeneste mottar søkerne i august.

Klage

Klageinstans: Kulturskolerektor i henhold til Forvaltningsloven kap.VI §28-§36 Klagefrist: 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Avgifter/gebyrer ved tjenesten

 

Avgifter/gebyrer ved tjenesten (PDF, 21 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

     Undervisning musikk
     Kinobakken 1, Narvik

     Undervisning dans
     Ankenes skole, ungd.skolen
     Åsveien 47 / 52, Ankenes

     Administrasjon
     Kinobakken 1, 2. etg
     Rektor Lars K. Jakobsen

     Postadresse
     Narvik kommune
     Postboks 64

     8501 Narvik

     Spørsmål:
     
E-post til skolens rektor
      Tlf. rektor: 917 67 327 eller
      76 91 22 64


  
      E-post

       postmottak@narvik.kommune.no

 

NB:  ikke send sensitive
opplysninger i e-post

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS