Kommunereformen

Kommunereform Nordland - Klikk for stort bilde

Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Status i kommunereformarbeidet i Narvik kommune
 

Narvik bystyre behandlet status i kommunereformarbeidet i sitt  møte  27. august 2015, bystyrets sak 58/15. Se saksframlegg og dokumenter i saken.

Fylkesmennene, i samarbeid med KS, har  bidratt til å gjennomføre de regionale prosessene.

Se Fylkesmannen i Nordland sine temasider om kommunereformen.

Se KS sine temasider om kommunereformen

Fylkesmennene gir sine tilrådninger oktober 2016. Fylkesmannen i Nordland presenterte 29. september 2016 sin tilrådning om framtidig kommunestuktur. Fylkesmannen har vært tilrettelegger, koordinator og veileder for lokale prosesser, og har også oppsummert de 44 kommunestyrevedtakene som er fattet og vurdert hvordan disse imøtekommer målene med reformen.

Fylkesmannens tilrådning bygger på de lokale prosessene og kommunenes utredninger av alternative løsninger, kommunenes egen beskrivelse av utfordringsbildet, intensjonsgrunnlag og inngåtte intensjonsavtaler. 

Fylkesmannen peker i sin rapport på at det er et betydelig gjenstående reformbehov i Nordland.

Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 Regjeringens mål

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

 Se Regjeringen temasider om Kommunereformen

Publisert 29.09.2016
Kart.png

Fylkesmannen i Nordland Hill-Marta Solberg la 29. september 2016 fram sin tilrådning om kommunestruktur.  (PDF, 2 MB) Fylkesmannen tilrår at Stortinget fatter vedtak om sammenslåing med virkning fra 1. januar 2020 for

- Narvik og Evenes

- Værøy, Røst og Bodø

- Moskenes, Flakstad, Vestvågøy

Med dette berøres bare 8 av fylkets 44 kommuner  i første omgang av fylkesmannens tilrådning.

I tillegg anbefaler Fylkesmannen at følgende kommuner arbeider videre med ny dialog og nye vedtak om sammenslåing innen den forlengede fristen 31.12.2016:

- Tjeldsund og Harstad i Troms

-  Ballangen og Narvik/Evenes

Deling av Tysfjord kommune i samsvar med
innbyggerinitiativet om grenseendring som er fremmet fra innbyggerne på vestsiden/sørsiden av Tysfjorden:

-  Tysfjord og  Narvik/Evenes/Ballangen

-  Tysfjord og Hamarøy

-  Steigen og Bodø

På Fylkesmannens nettside finner du som vedlegg til fylkesmannens tilrådning en  faktainformasjon om hver enkelt kommune og prosessen som har vært gjennomført.

Publisert 08.06.2016
Illustrasjon, kommunereformen

Bare 12,5 % av Narviks stemmeberettigede innbyggere deltok på den rådgivende folkeavstemmingen i anledning kommunereformen, men til gjengjeld gav de som stemte et entydig klart råd til politikerne:

91 % svarer ja på spørsmålet om Narvik skal slå seg sammen med Evenes, og 86,2 % svarer ja på spørsmålet om Narvik også bør slå seg sammen med flere av nabokommunene så fremt det blir fremforhandlet en avtale.  


 

Her er tallene:

Det var 1861 innbyggere som stemte, valgdeltakelsen var 12,56 %.

 

1. Skal Narvik kommune slå seg sammen med Evenes kommune?

Svar på spørsmål 1
JA 1693  91 %
NEI  149   8 %
Blanke    19   1 %
SUM 1861 

 

 

 2. Hvis Narvik kommune forhandler fram intensjonsavtale eller avtale med andre kommuner, bygd på ønske om en mer kraftfull region, støtter du sammenslåing?

Svar på spørsmål 2
JA 1605    86, 2 %
NEI  216  11,6 %
Blanke    40    2,2 %
SUM 1861
Publisert 24.05.2016
Presentasjon på informasjonsmøter mai 2016

Det har blitt  avviklet 3  åpne  informasjonsmøter om kommunereformen; på Ankenes Sanitetshus og i Narvik kulturhus torsdag 12. mai, og på  Bjerkvik hotell onsdag 18. mai.

I forbindelse med at Stortinget har bestemt at det skal gjennomføres en kommunereform med mål om større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, inviterte Narvik kommune til åpne
informasjonsmøter før folkeavstemningen som avvikles 22. og 23. mai. 

Informasjonen ble gitt av rådmann Wenche Folberg, kommunalsjef Lars Norman Andersen og ordfører Rune  Edvardsen.

 
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontakt oss om kommunereformen

Ordføreren i Narvik
Ordfører Rune Edvardsen
Telefon 76 91 21 30
Mobiltlf. 908 92 666
ordforer@narvik.kommune.no

Rådmannen
Lars Norman Andersen
Mobiltlf. 959 85 439
lars.norman.andersen@narvik.kommune.no   

   E-post Narvik kommune
   postmottak@narvik.kommune.no 

   NB: Ikke send sensitive
   opplysninger i e-post 

 

 

Tema Kommunereformen

Regjeringen.no Fylkesmannen i Nordland KS