Rettigheter ved sykdom

Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syk og ved annen arbeidsuførhet. Dette følger av folketrygdloven. De første 16 kalenderdagene fra og med den første fraværsdagen kalles arbeidsgiverperioden. 

 I denne perioden er det arbeidsgiveren som har ansvar for å betale sykelønnen til arbeidstakeren, men bare for de dager som du faktisk skulle jobbet dersom du ikke hadde blitt syk.

Eksempel: du jobber 5 dagers uke, og blir syk torsdag den 10. Arbeidsgiverperioden løper til den 26. (16 dager). Sykelønnen du har krav på vil omfatte 12 dager fordi lørdagene 12. og 17., og søndagene 13. og 18. er fridager hvor du ikke har noe inntektstap som følge av sykdommen din.

Arbeidsgiverens plikt til å betale lønn i arbeidsgiverperioden

For faste ansatte velger Narvik kommune å fortsette lønnsutbetaling utover arbeidsgiverperioden, og arbeidsgiver krever sykepengerefusjon fra NAV. Det er viktig å være klar over at det ikke ytes sykepenger for den delen av inntekten din som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G), men arbeidsgiveren kan være forpliktet til å betale differansen mellom 6 G og din fulle lønn hvis det foreligger en tariffavtale eller personlig arbeidsavtale hvor dette er avtalt.

Egenmelding ved sykdom

En egenmelding benytter du deg av når du selv melder fra til arbeidsgiveren din om at du må være borte fra jobben på grunn av egen eller barns sykdom. Du trenger altså ikke å legge frem legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom.

Du har rett til å benytte egenmelding når du har vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst 2 måneder før arbeidsuførheten inntrådte. Retten til egenmelding gjelder for 21 kalenderdager, men ikke for mer enn 8 dager sammenhengende. Ved beregningen skal arbeidsfrie dager (eks. søndager) regner med hvis du er borte fra arbeidet både dagen før og dagen etter slike dager. Eksempel: Du er borte fra jobben på grunn av sykdom fredag og har vanlig fri lørdag og søndag. Dersom du er syk og fraværende også på mandag, skal lørdag og søndag telles som egenmeldingsdager.

Egenmelding om sykdom skal gis snarest mulig, senest første arbeidsdag innen arbeidstidens slutt, muntlig ved. f.eks. oppmøte eller telefon. Slik melding skal gis også når arbeidstakeren sykemeldes av lege.

Legeerklæring ved sykdom

Hvis arbeidsuførheten din varer utover de dagene egenmelding kan benyttes, kan din arbeidsgiver kreve at du oppsøker lege, og at fraværet blir bekreftet av en lege fra og med den første arbeidsdagen du skulle ha vært i jobb igjen.

Kan du bruke tilbakedatert legeerklæring?

En arbeidsgiver trenger ikke uten videre å godta en tilbakedatert legeerklæring. I så fall kan arbeidsgiver forlange at legen dokumenterer årsakene til tilbakedateringen, slik at også sykdommen dokumenteres inntrådt fra dato for sykemelding.

Arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiveren i samband med deg som er sykemeldt utarbeide en oppfølgingsplan. Arbeidet med denne oppfølgingsplanen skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når du har vært helt eller delvis borte fra jobben i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og en plan for videre oppfølging.

Arbeidsgiveren skal også kalle deg inn til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen syv uker etter at du har vært helt borte fra jobben. Bedrifthelsetjeneste kan/skal være representert i dette møtet. Hvis både du og din arbeidsgiver, eller bare du ønsker det, skal den legen som sykemeldte deg delta i møtet.