Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune

God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen er en forutsetning for å kartlegge folkehelseutfordringene, og et nødvendig grunnlag for å identifisere, planlegge og gjennomføre målrettede tiltak.

Helseoversikten “Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune” er Narvik kommunes første helseoversikt som viser helsetilstand og påvirkningsfaktorer, i tråd med folkehelseloven § 5 “Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen”.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss med å identifisere hvilke folkehelseutfordringer Narvik kommune har, samt kartlegge både ulike påvirkningsfaktorer og ressurser. Helseoversikten skal bidra til å tilrettelegge for gode beslutninger og tiltak som fremmer folkehelsen i Narvik kommune.

Denne oversikten søker å ivareta kravet til å ha et samlet oversiktsdokument over folkehelseutfordringene som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversikten skal i tillegg til å ligge til grunn for kommunens planstrategi, også være et sentralt dokument i utarbeidelsen av andre planer og strategier i kommunen. De utfordringene som presenteres i dette dokumentet skal vurderes i planleggingen av kommunens fremtidige innsats. Denne oversikten ble utformet høst/vinter 2017. Den er ikke fullstendig på alle punkter, spesielt når det gjelder årsaksforklaringer. Mangler bør derfor utvikles videre ved neste årlige oppdatering.

her kan du lese hele dokumentet Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2014.jpgLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelseloven utgjør sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

Nordlan Fylkeskommune Logo

Nordland fylkeskommune fordeler årlig tilskudd til folkehelsetiltak. Midlene skal stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Frivillige lag og foreninger, interkommunale friluftsråd samt andre interkommunale virksomheter kan søke.

Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.

Søknadsfrist er 1. februar.

Se informasjon om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommunes nettside.

HelseKontoen

 

Helsekontoen er en del av Nordland fylkeskommunes samlede folkehelsearbeid. Nordland fylkeskommune håper at den informasjonen du får gjennom Helsekontoen om sammenhengen mellom livsstil og helse, vil hjelpe deg til å gjøre gode valg for deg selv og dine medmennesker.

Aktivitetskaka

Enhet HR i Narvik kommune og folkehelsekoordinatoren melder at nå er det klart for ansatte og innbyggere i Bjerkvik å bli med og ta de 10 i Bjerkvik, se vedlagt trimkart/informasjonsbrosjyre.  

Postene er utplassert og kan tas i bruk, bli med og ta de 10!

Se informasjon om Ta de 10 i Bjerkvik (PDF, 196 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

   Frisklivssentralen
 
  Lise E. Haug
   
Telefon: 950 26 908
   lise.haug@narvik.kommune.no

   Rådgiver Miljørettet helsevern
 
  Sanel Gabela
   Telefon: 911 85 295 
   sanel.gabela@narvik.kommune.no

  Kommuneoverlegen
  
Sverre Håkon Evju
  
Telefon: 76 91 30 03

  Postadresse
  
Narvik kommune, 
  postboks 64
  8501 Narvik

  
E-post  
   postmottak@narvik.kommune.no
  

   NB: Ikke send sensitive opplysninger i
   e-post 

 

 

 

SAMARBEIDS- PARTNERE

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS