Boligplan 2022 - 2026

Narvik kommune er i gang med utarbeidelsen av en ny boligplan for Narvik kommune.

Boligplanen har som utgangspunkt å sikre en bedre boligtilgang og -boligutvikling i hele kommunen. Narvik kommune er spesielt opptatt av å tilrettelegge for en differensiert boligutvikling og en boligsosial boligpolitikk for kommunens innbyggere. 

Boligundersøkelse

Narvik kommune ønsker å tilrettelegge for bo-  og blilyst for sine innbyggere. Derfor står boligtilbudet i kommunen sentralt. For å kunne få bedre innsikt i hvordan innbyggerne opplever sin bosituasjon og botilbud i kommunen ønsker vi at du svarer på denne undersøkelsen:

Boligundersøkelse - 2022

For å kunne skape bo- og blilyst er Narvik kommune opptatt av å skape gode bomiljøer, tilrettelegge for god tomtetilgang gjennom arealplanen, og være med på å påvirke boligmarkedet, gjennom flere utleieboliger, med en differensiert boligmasse tilpasset ulike brukergrupper og eldre.

Så langt i prosessen har det vært gjort et grundig arbeid i forhold til de kommunale tjenesten som leverer tjenester til ulike brukergrupper, hvor kommunen er tilviser av boliger gjennom boligstiftelsen. 

Det har vært møte med ulike brukerorganisasjoner. Kommunens råd, politikere, samt bygdeutviklingslag er også involvert.

For å få bedre innsikt om hva kommunens innbyggere er opptatt av når det kommer til boligpreferanser og andre boligspørsmål, vil det bli mulighet til å delta i en boligundersøkelse som Narvik kommune har laget, og som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til planen.

Boligplanen vil legges ut til offentlig høring i tre uker for innspill.

I midten av januar 2023, planlegges det et temamøte hvor Narvik kommune, Husbanken og boligbransjen vil presenterer ulike perspektiver og erfaringer med boligutviklingen i kommunen og trender i tiden. Her vil også brukerundersøkelsen fra innbyggerne bli presentert. 

Møtet er åpent for alle interesserte og det vil være mulighet å komme med spørsmål.
Boligplanen skal i henhold til bestilling legges frem for kommunestyrevedtak i februar 2023.

Mandat boligplan (PDF, 500 kB)

Oppstart

Arbeidet med boligplan for Narvik kommune 2022 - 2026 startet i november 2021. Bestilling ble gjort av kommunestyret i Narvik kommunes planstrategi.

01.11.2021

Januar 2022 - arbeidsverksted

Januar 2022 ble det arrangert arbeidsverksted med flere kommunale tjenester. Formålet er å kunne tilby nødvendige boliger for vanskeligstilte og eldre innbyggere - grupper som får boliger gjennom ulike kommunale tjenester.

01.01.2022

Tilvisningsavtale utleieboliger

I april ble det arrangert informasjonsmøte vedrørende tilvisningavtaler med Husbankfinansiering.

Tilvisningsavtaler - kunngjøring

29.04.2022

Orientering om boligbehov

Resultatet av arbeidsverksted med kommunale tjenester ble i mai 2022 presentert i et møte med Boligstiftelsen og de kommunale enhetene for Rus og psykiatri, utviklingshemmede, NAV og Tildelingskontoret.

01.05.2022

Referansegruppe etablert

Følgende referansegruppe er etablert.

 • Husbanken 
 • Nabo 
 • Bal Eiendom 
 • NAV 
 • Futurum 
 • Narvikgården 
 • Eiendomsforvaltning 
 • Narvikregionens næringsforening 
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelser 
 • Eldrerådet 
 • Ungdomsrådet 
   
01.08.2022

Boligundersøkelse

Narvik kommune ønsker å tilrettelegge for bo-  og blilyst for sine innbyggere. Derfor står boligtilbudet i kommunen sentralt. For å kunne få bedre innsikt i hvordan innbyggerne opplever sin bosituasjon og botilbud i kommunen ønsker vi at du svarer på denne undersøkelsen:

Boligundersøkelse - 2022

01.10.2022

Presentasjon av arbeidet med boligplan - auditoriet på biblioteket

Møtet er åpent for alle interesserte og det vil være mulighet å komme med spørsmål.

Lenke til arrangement på Facebook:

Presentasjon boligplan - Narvik bibliotek

19.10.2022 11:30

Orientering politisk nivå

I november planlegges det orientering om boligplan for politisk nivå. Det vil også bli gjennomført orientering i kommunale råd og øvrige politiske organer.

01.11.2022

Planforslag

I desember starter selve arbeidet med utarbeidelse av planforslag.

01.12.2022

Høring planforslag

I januar 2023 vil det være tre ukers høring på planforslaget.

01.01.2023

Behandling av innspill

Etter at planforslaget har vært ute til høring vil innspill til planforslaget behandles.

01.01.2023

Åpent temamøte - Boligbehov og boligutvikling

I løpet av januar vil det bli gjennomført et åpent temamøte:

Boligbehov og boligutvikling i Narvik kommune, nå og i fremtiden.

Temamøtet er et samarbeid mellom Narvik kommune, Husbanken og boligbransjen. Møtet er åpent for alle.

01.01.2023

Politisk behandling i Narvik kommunestyre

Boligplan for Narvik kommune 2022 - 2026 behandles politisk i Narvik kommunestyre i februar 2023.

01.02.2023