Publisert 06.02.2017
Første skoledag

Frist for søknad om plass i de kommunale grunnskolenes skolefritidsordning for skoleåret  høst-17/vår-18 er 1. mars 2017. 

Publisert 16.12.2016
Skoleruta

Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette i tråd med Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd, som sier følgende:

Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

Det er nå utarbeidet forslag til ny forskrift som er sendt ut til høring.  Forskriften skal vedtas av bystyret, og vil bli bestemmende for behandling av den årlige fastsettingen av elevenes skoleår.

De senere år har Narvik kommunes skolerute for grunnskolen vært utformet i tråd med forslaget som Fylkesmannen, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, legger  hvert år fram forslag til skolerute for de videregående skolene i Nordland og  ønsker at kommunene i størst mulig grad følger deres forslag. Dette begrunnes i fylkeskommunens samordningsansvar for skoleskyss for både videregående skole og grunnskole. Narvik kommune vurderer også at en slik koordinering vil være fordelaktig for familier med barn og unge i begge skoleslag.

I tillegg til forskriften sender vi samtidig ut forslag til skolerute for skoleåret 2017-2018, som det gis anledning til å uttale seg om.  

Høringsparter er grunnskolenekommunen , organisasjonene og skolens rådsorganer representert ved SU, FAU og elevråd.
Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.  
 

Spørsmål rundt høringsdokumentet rettes til skolefaglig rådgiver, Michael Morgan. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen bes merket: «Høring - Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune»

 

Høringsfristen er  31. januar 2017.

Se Høringsbrev/informasjon (PDF, 46 kB)

Se forslaget:  Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune og Forslag til skolerute 2017/2018.  (PDF, 76 kB)

Publisert 21.10.2016
Første skoledag

Barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig fra og med skoleåret 2017/2018.

Velkommen til innskriving!
Se sted og tid for innskriving ved hver skole nedenfor:

Publisert 23.08.2016
Første skoledag

Her finner du skoleruta for kommende skoleår. 

Vedtatt skolerute for skoleåret 2016 - 2017  (PDF, 64 kB)

Publisert 23.08.2016
Skiltplan for trafikksikkerhetstiltak på Ankenes

 Enhet Veg og park iverksetter denne sommeren trafikksikkerhetstiltak ved Ankenes skole for at elevene skal få en tryggere skolevei.

Prosjektet omfatter  utbedring av busstoppet på Ankenesveien, opprusting og asfaltering av det som fram til nå har vært en sti fra busstoppet og fram til skolen, plassering av en fysisk sperre i enden av den nyopprustede veien nede ved busstoppet, og utbedringer i Åsveien oppe ved skolen, hvor en ny av- og påstigningslomme og ny port skal gjøre det tryggere å ankomme skolen på morgenen og forlate skolen etter endt skoledag.

Trafikksikkerhetstiltaket på Ankenes er finansiert av tilskudd fra  Nordland fylkeskommunes trafikksikkehtesutvalg med  1,44 millioner mens kommunen selv står for det resterende finansieringen av tiltaket som til sammen vil koste 1,8 millioner kroner.  Arbeidene utføres av A. Markussen AS.

Se tegninger;

Oversiktskart som viser tiltakene (PDF, 2 MB)

Busstopp i Ankenesveien (PDF, 276 kB)

Utbedret veg opp til Skolebakken (PDF, 387 kB)

Av- og påstigning, Åsveien (PDF, 106 kB)

Profiltegning for tiltakene (PDF, 161 kB)

Plan for skilting (PDF, 454 kB)

Publisert 11.08.2016
Null mobbing_gul

Utdanningsdirektoratet har opprettet en portal med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Under denne portalen vi du finne relevant informasjon om mobbing både i skole og barnehage.
Du vil også finne informasjon om hvor man kan henvende seg, og hva man kan gjøre for å skape et positivt barnehage / skolemiljø fritt for mobbing.

Du finner den på Udir sin nettside nullmobbing.no

Publisert 24.05.2016
NNSE, John Collets allé 110 i Oslo

Ungdom fra Narvik kan søke om hybel på Nord-Norsk Student og elevhjem i John Collets allé 110, hvor Narvik kommune har tildelingsrett på 8 boenheter/hybler.

Søknadsfristen er 25. mai.
Ved søknadsfristens utløp blir søknadene sendt til kommunene for prioritering.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på http://www.nnse.no/

Du kan også søke på eventuelle ledige hybler hele året.


Merk: Narvik kommune har ikke et særskilt skjema for tildeling av hybler ved NNSE.  Benytt NNSE's søknadsskjema.   Dersom prioritering blir nødvendig sender NNSE søknadene til Narvik kommune for prioritering. Søkere fra de andre kommunene i Nord-Norge prioriteres så fremt det er ledige hybler.

Publisert 05.02.2016

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene er 1. mars 2016. 

Søknad om plass i SFO må gjøres elektronisk. Mer informasjon og elektronisk 
søknadsskjema ligger på kommunens nettside www.narvik.kommune.no under tjenesten grunnskole.
 
Skolene
Publisert 15.12.2015
Glade elever ved Beisfjord skole 1550 px.jpg
Elevene ved Beisfjord skole er samlet 'under samme tak' etter at alle klasserom nå er ferdig sanert og tatt i bruk. Rektor Ørjan Halvorsen ved Beisfjord skole er godt fornøyd med at alle elvene igjen er samlet på skolen.  

Allerede mandag 9. november  kunne de  ansatte med stor lettelse få flyttet tilbake til kontorene sine. Da var nytt elektrisk anlegg montert,  ventilasjonsanlegg var kontrollert og rengjøring av hele kontorfløyen sluttført. 
Nå er også klasserommet i 1. etasje hvor brannen oppstod  tatt i bruk. Dette betyr at jobben totalt sett har gått meget raskt, noe som har latt seg gjøre takket være at alle impliserte fagfolk har jobbet raskt og effektivt, også ettermiddager, for å føre skolen tilbake til den stand den var i, sier en fornøyd rektor Ørjan Halvorsen. Han retter også en takk til  foreldre, elever og ansatte, som har vist en positiv innstilling til alle utfordringer og bidratt til å gjøre hverdagen enklere for  alle berørte mens saneringsarbeidene har pågått. 
 

Det var  fredag 9. oktober  at det oppstod et branntilløp i det elektriske anlegget i den nyeste delen av Beisfjord skole. Branntilløpet medførte ganske kraftig røykutvikling og en god del røykskader som førte til at mange rom i den midtre delen av skolen måtte  saneres og noen klasser  måtte ha base ved Fjordhuset frem til klasserommene ble friskmeldt. 

Publisert 02.10.2015
Tårnveien skole

Rektor ved Frydenlund skole har den 30. september 2015 sendt brev til foreldre/foresatte med informasjon om brannsikkerheten ved skolen i etterkant av brannøvelsen ved skolen.

Brevet kan du lese her (PDF, 13 kB)

Publisert 23.09.2014

Omfattende endringer i tobakksskadeloven ble vedtatt i april 2013.  De vedtatte endringene trer i kraft til forskjellige tidspunkter.  Fra 1. juli 2014 er det blant annet innført røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner.  Fra samme tidspunkt er tobakksforbud i barnehage og tobakksfri skoletid også innført. 

Publisert 17.09.2014

 

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering