Oppstart av regulering for Ny ungdomsskole, Narvik

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Narvik kommune oppstart av detaljregulering for Ny ungdomsskole, Narvik.

Reguleringsplanen skal ivareta etablering av ny ungdomsskole for 450 til 600 elever, samt mulig
etablering av flerbrukshall.

Planen omfattes hovedsakelig av område T 1.3 avsatt til offentlig privat tjenesteyting i Kommuneplanens arealdel 2017-2028. Planområdet er på ca. 44 daa, av dette er 34 daa formålet offentlig privat tjenesteyting. Resterende 10 daa er offentlig friområde. I sør vil planen grense til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongensgate vedtatt 15.12.2016.

Planforslaget kan medføre mindre justeringer på denne planen for å tilpasse adkomst til ny ungdomsskole.

I løpet av planprosessen vil det bli avholdt et åpent møte for å informere mer om prosjektet.
Tidspunkt og sted for møtet vil bli varslet og annonsert.

Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning ihht. Forskrift om
konsekvensutredning, da tiltaket anses å være tilstrekkelig utredet på overordnet nivå.

Eventuelle spørsmål eller innspill bes sendt skriftlig eller pr. e-post innen 22.12.2017 til:
Sweco Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no

 

 

Med vennlig hilsen
Ingrid Sværd Pedersen
Arealplanlegger
Sweco Norge AS

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS